Zajda Katarzyna

dr Katarzyna Zajda

Katedra Socjologii Wsi i Miasta

Pokój: A120

Termin konsultacji: czwartek 18.00-19.30

Office hoursThursday 6.00-7.30 PM 

Teams: konsultacje dr Katarzyny Zajdy 

Adres e-mail: katarzyna.zajda@uni.lodz.pl

 

Zainteresowania badawcze:

 • Rozwój obszarów wiejskich
 • mechanizmy i instrumenty rozwoju lokalnego
 • innowacje społeczne
 • kapitał społeczny
 • społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe
 • lokalna polityka społeczna
 • problemy społeczne

Prowadzone zajęcia:

 • socjologia
 • organizacje pozarządowe w pracy socjalnej
 • kapitał społeczny i społeczeństwo obywatelskie
 • sieci wsparcia i lokalne partnerstwo
 

Najnowsze publikacje:

 • Zajda K. (2022) Wdrażanie innowacji społecznych przez wiejskie organizacje pozarządowe i lokalne grupy działania – Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego  
 • Zajda K., Pasikowski S. (2020). Traits of Leaders of Rural Non-governmental Organisations as Predictors of Collaboration Between NGOs and Rural Gmina Offices: Voices from Central Poland, Voluntas, 31, pp. 345–358. https://doi.org/10.1007/s11266-018-9999-5. 
 • Zajda K., Pasikowski S., Kretek-Kamińska A. (2020). The implementation of grassroots product-oriented social innovations by non-governmental organisations: proposal of a measurement tool, Innovation: The European Journal of Social Science Research, DOI: 10.1080/13511610.2020.1742668, pp.1-15. 
 • Zajda K., Pasikowski S. (2018). Inter-Sectoral Cooperation for the Implementation of Social Policy in Rural Areas. Proposal of Research ToolWieś i Rolnictwo, 4 (181), 149-161. Wieś i Rolnictwo 4 (181)/2018, doi: 10.7366/wir042018/08https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/47/16 
 • Zajda K. (2018). Cechy wyróżniające organizacje pozarządowe wdrażające oddolne innowacje społeczne, Polityka Społeczna, 10(535), s. 29-33.
 • Pasikowski S., Zajda K. (2018). A Validation of the Inventory of Attitute Towards Social Innovations, New Educational Review, 53(3), pp. 49-61. https://doi.org/10.15804/tner.2018.53.3.04https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/tner/201803/tner5304.pdf 
 • Zajda K. (2018). Sieć współpracy gminnych ośrodków pomocy społecznej z województwa lubelskiego a wdrażanie innowacji społecznych, Polityka Społeczna, rocznik XLV (526), s. 32-37. 
 • Zajda K. (2018). Problemy społeczne aktywizujące łódzkie NGO do wdrażania produktowych i procesowych innowacji społecznych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 534, s. 70-78. https://www.dbc.wroc.pl/Content/60755/download/ 
 • Kretek-Kamińska A., Zajda K. (2018). Collaboration between local social policy entities and their readiness to implement social innovations, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 510, s. 102-110 
 • Zajda K., Pasikowski S. (2018). Individual characteristics of non-govermental organizations’ leaders and the organizations’ readiness to implement social innovations, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 510, s. 207-216 https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=720219 
 • Zajda K., Kretek-Kamińska A. (2018). Między działaniami zrutynizowanymi a innowacjami społecznymi. Praktyki funkcjonowania gminnych ośrodków pomocy społecznej z gmin wiejskich województwa łódzkiego, Problemy Polityki Społecznej, 40 (1), s.107-120 file:///C:/Users/Asus/AppData/Local/Temp/PPSiD-40-107-120.pdf
 • Zajda K. (2018). Konsultacje społeczne a proces wdrażania innowacji społecznej, Samorząd terytorialny 7-8 (331-332), s. 98-108. http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/zawartosc-numerow26/1350-przeglad-prawa-handlowego-5-2021  
 • Zajda K., 2017, Bricolage w wykorzystaniu zasobów społecznych wsi. Relacja między zasobami społecznymi obszarów parterstw a kapitałem społecznym lokalnych grup działania z województw o odmiennych tradycjach społecznikowskich, Studia Obszarów Wiejskich, vol. 46, s. 117-129.
 • Zajda K., 2017, Non-govermental organizations’ collaboration with local entities and their potential for implementing social innovations, Acta Innovations, no. 24, s. 14-21.
 • Zajda K., Sykała Ł, Janas K., Dej M., 2016, Metody i instrumenty rozwoju lokalnego. LEADER, RLKS, innowacje społeczne, Wydawnictwo UŁ, Łódź
 • Zajda K., 2016, Uwarunkowania uczestnictwa młodzieży wiejskiej w procesie innowacji społecznych, Wieś i Rolnictwo, 3(172) 2016, s. 111-128.
 • Dej M., Zajda K., 2016, Kontrurbanizacja i jakość życia na wsi, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, 57, s. 51-66.
 • Zajda K., 2016, Rural territory and social innovations, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, vol. 24, s. 45-59.
 • Zajda K., 2016, Attitudes of Young Rural Residents from Łódzkie Voivodeship Towards Their Own Innovativeness, Journal of Agribusiness and Rural Development, 3(41) 2016, s. 425-432
 • Zajda K., Michalska S. (red.), Young Researchers and the Problems of Polish Rural Areas, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, IRWiR PAN, Łódź-Warszawa
 • Zajda K., 2015, Wieś jako terytorium innowacyjne, Wieś i Rolnictwo 3(168) 2015:7-19.
 • Zajda K., 2015, Partycypacja polityczna kobiet wiejskich, Wieś i Rolnictwo, 1.2. (166.2) 2015, s. 81-96.
 • Zajda K., Psyk-Piotrowska E., 2014, Oddziaływanie podejścia LEADER na kapitał społeczny mieszkanek wsi, Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 108/2014, s. 55-68.
 • Zajda K., 2014, Political Participation of Rural Female Leaders Involved in the Work of Local Action Groups, Journal of Agribusiness and Rural Development, 4(34)2014, s. 233-244.
 • Zajda K., 2014, Problems of Functioning of Polish Local Action Groups from the Perspective of the Social Capital Concept, Eastern European Countryside, (20)2014, s. 73-98.
 • Zajda K., 2014, New Forms of Social Capital of Rural Areas. A Case Study of Selected Polish Local Action Groups. LAMBERT Academic Publishing, Germany
 • Zajda K., 2014, Wybrane uwarunkowania aktywności lokalnych .grup działania na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej, Studia Obszarów Wiejskich, vol. 35, s.155-168.
 • Zajda K., Kretek-Kamińska A., 2014, Wykorzystanie zasobów lokalnych grup działania, Wydawnictwo UŁ, Łódź, https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/produkt/wykorzystanie-zasobow-lokalnych-grup-dzialania/
 • Psyk-Piotrowska E., Zajda K., Kretek-Kamińska A., Walczak-Durak D., 2013, Struktura i uwarunkowania kapitału społecznego lokalnych grup działania, Wydawnictwo UŁ, Łódź
 • Zajda K., 2013, Zasoby kapitału społecznego liderów podkarpackich lokalnych grup działania a ich partycypacja polityczna, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica 44, s. 143-157.
 • Zajda K, 2013, Projekty współpracy lokalnych grup działania z województwa łódzkiego, Wieś i Rolnictwo 4(160), s. 116-132.
 • Zajda K., 2013, Cooperation between local action groups. Comparison of networks created by organizations from the Lubuskie and Małopolskie voivodeships, Journal of Agribusiness and Rural Development 1(27), s. 249-260.
 • Zajda K., Kretek-Kamińska A., 2013, Professionalisation and economization of rural NGOs and the activity of their members. An example of local action groups from Wielkopolska, Journal of Agribusiness and Rural Development 1(27), s. 249-260.
 • Psyk-Piotrowska E., Zajda K., 2013, LEADER w Małopolsce u progu nowego okresu programowania, Wieś i Rolnictwo 1(158), s. 67-81.
 • Zajda K., 2013, Innowacja w wiejskiej przedsiębiorczości. Studium przypadku działalności gospodarczej z obszaru Doliny Pilicy, Studia Regionalne i Lokalne, 1(51), s. 90-106.
 • Zajda K., 2013, Władza lokalna, organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy – współdziałanie na rzecz rozwoju wsi w powiecie radomszczańskim, Samorząd Terytorialny, 3(267), s. 10-20.
 • Zajda K., Dzikowska E., 2012, Innowacja w pracy na rzecz rozwoju wsi. Studium przypadku waloryzacji zasobów lokalnych w gminach wiejskich powiatu radomszczańskiego, Humanizacja Pracy, 2(269), s. 57-76.
 • Zajda K., 2012 Przyczyny niestosowania podejścia LEADER w gminach wiejskich województwa łódzkiego, Wieś i Rolnictwo, 2(155), s. 69-81.
 • Zajda K., 2012, Rozwój wielofunkcyjny, zrównoważony i innowacyjny w gminach wiejskich. Realizacja typu idealnego czy działania pozorne (na przykładzie powiatu radomszczańskiego), Wieś i Rolnictwo, 3(156), s. 66-77.
 • Zajda K., Dzikowska E., 2012, Innovative use of resources and diversification of the economic structure of rural areas on the basis of local action group MROGA experience, Journal of Agribusiness and Rural Development, 3(25), s. 309-319.
 

Udział w projektach badawczych: 

 

Członkostwo w stowarzyszeniach socjologicznych:

 • członkostwo w Polskim Towarzystwie Socjologicznym
 • członkostwo w Polskim Towarzystwie Polityki Społecznej