Niedbalski Jakub

dr hab. Jakub Niedbalski, prof. UŁ

Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania

Pokój: A217

Termin konsultacji: czwartek 11.30-13.00 (pokój A217) – konieczne jest wcześniejsze umówienie się drogą mailową: jakub.niedbalski@uni.lodz.pl 

Office hours: Thursday 11.30 AM-01.00 PM 

Teams:  konsultacje dr hab. Jakuba Niedbalskiego, prof. UŁ 

Adres e-mail: jakub.niedbalski@uni.lodz.pl 

Strona Internetowa: www.jakubniedbalski.info

 

Zainteresowania badawcze:

 • metody badań jakościowych
 • symboliczny interakcjonizm
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • socjologia organizacji
 • polityka społeczna
 • socjologia niepełnosprawności
 • socjologia sportu
 • wykorzystanie nowych technologii i komputerowego wspomagania w analizie danych jakościowych

Prowadzone zajęcia:

 • Zaawansowane techniki komputerowej analizy danych
 • Computer assisted data analysis techniques
 • Wdrożenie i ewaluacja projektu socjalnego
 • Projektowanie polityki personalnej organizacji
 • Etnografia organizacji oraz diagnoza kultur organizacyjnych
 • Socjologia sportu osób niepełnosprawnych
 • Metody badań jakościowych
 • Interakcje i działania społeczne
 

Najnowsze publikacje:

Monografie

 • Jakub Niedbalski, Izabela Ślęzak (2020) „Zastosowanie oprogramowania komputerowego w prowadzeniu badań jakościowych. Wybrane funkcje NVivo”, Wydawnictwo UŁ, Łódź. 
 • Jakub Niedbalski (2019) „Niepełnosprawność i osoby z niepełnosprawnością. Od pasywności i wykluczenia do aktywności życiowej i integracji społecznej”, Wydawnictwo UŁ, Łódź. 
 •  Jakub Niedbalski (2018) „Wprowadzenie do komputerowe analizy danych jakościowych. Przykłady bezpłatnego oprogramowania CAQDAS”, Wydawnictwo UŁ, Łódź. 
 • Jakub Niedbalski (2017) „Wymiary, konteksty i wzory karier. Proces stawania się sportowcem przez osobę z niepełnosprawnością fizyczną – analiza społecznych mechanizmów (re)konstruowania tożsamości”, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 • Jakub Niedbalski (2016) „Status prawny i społeczny pracownika socjalnego. Zarys problematyki”, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 • Jakub Niedbalski (2015) „Living and Working in a Social Welfare Home in Poland A Sociological Study on the Interaction of Personnel with Mentally Handicapped Charges” Łódź-Warszawa: Wydawnictwo UŁ – UJ
 • Jakub Niedbalski (2014) „Komputerowe wspomaganie analizy danych jakościowych. Zastosowanie oprogramowania NVivo i Atlas.ti w projektach badawczych opartych na metodologii teorii ugruntowanej. „, Wydawnictwo UŁ
 • Jakub Niedbalski (2013) „Żyć i pracować w domu pomocy społecznej. Socjologiczne studium interakcji personelu z upośledzonymi umysłowo podopiecznymi”, Wydawnictwo UŁ
 • Jakub Niedbalski (2013) „Odkrywanie CAQDAS. Wybrane bezpłatne programy komputerowe wspomagające analizę danych jakościowych”, Wydawnictwo UŁ

Redakcja, współredakcja

 • Grzegorz Całek, Jakub Niedbalski, Dorota Żuchowska-Skiba (2020) „Jak badać zjawisko niepełnosprawości. Szanse i zagrożenia założeń teoretycznych i metodologicznych studiów nad niepełnosprawnością”, Wydawnictwo UŁ, Łódź. 
 •  Jakub Niedbalski, Mariola Racław, Dorota Żuchowska-Skiba (2017) „Oblicza niepełnosprawności w teorii i praktyce „, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 • Elżbieta Zakrzewska-Manterys i Jakub Niedbalski (2016) Pasjonaci, kreatorzy, twórcy. Ludzie niepełnosprawni jako artyści, sportowcy, animatorzy mediów, Wydawnictwo UŁ, Łódź
 • Elżbieta Zakrzewska-Manterys i Jakub Niedbalski (2016) Samodzielni, zaradni, niezależni. Ludzie niepełnosprawni w systemie polityki, pracy i edukacji, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 • Jakub Niedbalski (2014) Metody i techniki odkrywania wiedzy. Narzędzia CAQDAS w procesie analizy danych jakościowych. Wydawnictwo UŁ.
 • Jakub Niedbalski, Elżbieta Zakrzewska-Manterys, Łukasz Owczarek (2017) Warsztaty Terapii Zajęciowej – praca z wybranymi przypadkami klientów. Łódź.
 • Jakub Niedbalski, Mariola Racław, Dorota Żuchowska-Skiba (2017) ” Poza wykluczeniem i marginalizacją.
  Pytanie o aktywność osób niepełnosprawnych w różnych sferach życia codziennego i działania instytucji”, Acta Universitatis Lodzensis Folia Sociologica, Numer 60.
 • Jakub Niedbalski, Izabela Ślęzak (2015) „Changes in Human Life”, Przegląd Socjologii Jakościowej, Tom XI, Numer 3 (31 sierpnia 2015)
 • Jakub Niedbalski (2014) „Analiza danych jakościowych wspomagana komputerowo”, Przegląd Socjologii Jakościowej, Tom X, Numer 2 (31 maja 2014) Byczkowska- Owczarek Dominika (2014) Researcher’s personal experiences as a method of embodiment research. Hexis. Theory, Society & Culture 1(1)/2014 pp. 11-18. Dostęp 02.09.2014

Artykuły

 • Niedbalski Jakub (2020) The Trajectory of Suffering—Parents of Children with Intellectual Disability on the Future, “Polish Sociological Review”  209 (1): 95-116. 
 •  Niedbalski Jakub (2020) Conducting Qualitative Research in the Environment of People with Intellectual Disabilities: An Analysis of Adopting the Interpretative Paradigm and the Usefulness of the Grounded Theory Methodology, “ Culture and Education” 2(128), 56-78.  
 •  Niedbalski Jakub, Ślęzak Izabela (2020) Use of Selected CAQDA Software Examples in a Research Project Based on the Grounded Theory Methodology. In: Costa A., Reis L., Moreira A. (eds) Computer Supported Qualitative Research. WCQR 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1068. Springer, Cham. 
 •  Niedbalski Jakub (2020) Macierzyństwo i ojcostwo w perspektywie podejmowania roli rodzica dziecka z niepełnosprawnością, „Przegląd Socjologii Jakościowej” 16 (3), 18-39. 
 • Niedbalski Jakub, Racław Mariola, Żuchowska-Skiba Dorota (2020) Od redaktorów: W kierunku refleksyjności, inkluzyjności i różnorodności–znaczenie płci w studiach nad niepełnosprawnością, „Przegląd Socjologii Jakościowej” 16 (3), 6-16.  
 • Niedbalski Jakub (2020) Dom Pomocy Społecznej – wczoraj, dziś, jutro. Rozważania na temat stanu obecnego i przyszłości, „Wspólne Tematy” 3 (2020) 3-14. 
 •  Niedbalski Jakub (2019) Realizowanie ról rodzicielskich i konstruowanie tożsamości rodziców dziecka z niepełnosprawnością intelektualną, „Studia Socjologiczne” 234 (3), 135-170. 
 •  Niedbalski Jakub (2019) Dom pomocy społecznej jako miejsce pracy. Analiza procesu stawania się opiekunem osób niepełnosprawnych intelektualnie, „Przeglad Socjologii Jakosciowej” 15 (3): 162-177.  
 • Niedbalski Jakub (2019) Analiza procesu rekonstrukcji tożsamości osoby z nabytą dysfunkcją organizmu, „Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo” 2(44): 51-67.  
 • Niedbalski Jakub, Ślęzak Izabela (2019) Use of Selected CAQDA Software Examples in a Research Project Based on the Grounded Theory Methodology, “World Conference on Qualitative Research” 42-57.  
 • Niedbalski Jakub (2019) Od rehabilitacji do sportu wyczynowego – budowanie eotsu w sporcie osób z niepełnosprawnością [w:] Zbigniew Dziubiński, Natalia Organista (red.) Kutura fizyczna a etos. AWF w Warszawie, SALOS RP.  
 • Niedbalski Jakub (2018) Dylematy rodziców i opiekunów niepełnosprawnych dzieci. Charakterystyka reprezentowanych strategii „(nie)radzenia sobie” z „nieuchronną i „niepewną” przyszłością, „Societas/Communitas”. 
 • Niedbalski Jakub (2018) Dekonstrukcja tożsamości osoby z nabytą dysfunkcją ruchową organizmu – socjologiczna analiza procesu (nie)radzenia sobie z niepełnosprawnością, „Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo” 41(3): 47-62.  
 • Niedbalski Jakub (2018) Characteristics of Studies in an Environment of Persons with 1. Intellectual Disability—Ethical and Methodological Deliberations, „Polish Sociological Review”, vol. 2(202), s. 279-298. 
 • Niedbalski Jakub (2018) (Re)konstruowanie własnej (nie)pełnosprawności – przemiany w 2. sposobie percypowania siebie osoby z dysfunkcjami ciała uprawiającej sport, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, tom 14/3, s. 158-177. 
 • Niedbalski Jakub (2018) The Multi-Dimensional Influence of a Sports Activity on the Process 3. of Psycho-Social Rehabilitation and the Improvement in the Quality of Life of Persons with Physical Disabilities, „Qualitative Sociology Review”, vol. 14/3, s. 68-85. 
 • Niedbalski Jakub, Elżbieta Zakrzewska-Manterys, (2018) Od redaktorów: W drodze ku 1. tożsamości – doświadczanie i (re)definiowanie niepełnosprawności, Przegląd Socjologii Jakościowej, s. 6-11.  
 •  Niedbalski Jakub (2018) Elitarność versus marginalizacja sportu osób niepełnosprawnych [w:] Zbigniew Dziubiński (red.), Kultura fizyczna a prestiż, AWF w Warszawie, SALOS RP. 
 • Niedbalski Jakub (2017) Organizacyjne (re)konstruowanie pojęcia niepełnosprawności w środowisku osób uprawiających sport, „Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej”  26/2017, s.102-118. 
 • Niedbalski Jakub (2017) Kultura organizacyjna domu pomocy społecznej jako przykład janusowego oblicza instytucji opiekuńczej, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” tom XVIII, zeszyt 11, część 3, ss: 323-334.  
 • Niedbalski Jakub (2017) An analysis of institutional practices and pedagogical actions in sport of people with disabilities, „Kultura i Edukacja”, 2(116), ss: 177-195. 
 •  Niedbalski Jakub (2017) Proces konstruowania ładu interakcji między pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi sportowcami. Analiza zjawiska z perspektywy teorii symbolicznego interakcjonizmu, „Kultura i Społeczenstwo [Culture and Society]”, 2/2017, ss: 153-168. 
 • Niedbalski Jakub (2017) Proces stawania się mieszkańcem domu pomocy społecznej przez osobę z niepełnosprawnością intelektualną, „Niepełnosprawność i Rehabilitacja”, 4/2017, ss: 57-77. 
 • Niedbalski Jakub (2017) Istota i zróżnicowanie kultury organizacyjnej domów pomocy społecznej, „Polityka Społeczna”, 9(522)/2017, ss: 34-39. 
 • Niedbalski Jakub, Mariola Racław, Dorota Żuchowska-Skiba (2017) Wstęp. W kierunku nowego paradygmatu niepełnosprawności, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica”, 60/2017, ss: 5-12. 
 •  Niedbalski Jakub (2017) Proces konstruowania ładu interakcji pomiędzy pełno i niepełnosprawnymi sportowcami – analiza zjawiska z perspektywy teorii symbolicznego interakcjonizmu, [w:] Jakub Niedbalski, Mariola Racław, Dorota Żuchowska-Skiba (red.), Społeczne konstruowanie niepełnosprawności – poza wykluczeniem i marginalizacją osób niepełnosprawnych, Wydawnictwo UŁ, Łódź 
 • Niedbalski Jakub, Mariola Racław, Dorota Żuchowska-Skiba (2017) Wstęp [w:] Jakub Niedbalski, Mariola Racław, Dorota Żuchowska-Skiba (red.), Społeczne konstruowanie niepełnosprawności – poza wykluczeniem i marginalizacją osób niepełnosprawnych, Wydawnictwo UŁ, Łódź 
 • Jakub Niedbalski Jakub (2017) Niepełnosprawność, [w:] Honorata Jakubowska,Przemysław Nosal (red.), Socjologia Sportu, PWN, ss: 115-126.
 •  Niedbalski Jakub (2017) Location of sport in experiences of a person with disabilities – narration-biographic approach in the research on the social rehabilitation process, [w:] Jerzy Kosiewicz,Eligiusz Małolepszy,Teresa Drozdek-Małolepsza (red.), Social Science of Sport: Achievements and Percpective, AWF, Częstochowa, ss: 79-92. 
 • Niedbalski Jakub (2017) Udziału osób niepełnosprawnych w biegach ulicznych jako nowa forma spędzania czasu wolnego posiadająca wpływ na proces integracji społecznej, [w:] Jakub Ryszard Stempień (red.), Moda na bieganie, UMed w Łodzi, ss: 97-111.  
 • Niedbalski Jakub (2017) Aktywność sportowa jako źródło przemian w życiu niepełnosprawnych, [w:] Zbigniew Dziubiński,Krzysztof Jankowski (red.), Kultura fizyczna a osobowość, AWF w Warszawie, SALOS RP, ss: 103-112.  
 • Niedbalski Jakub (2017) Uprawianie sportu przez osoby z niepełnosprawnością w świetle wybranych uwarunkowań strukturalnych, [w:] Jerzy Kosiewicz,Anna Bochenek (red.), Społeczne i kulturowe aspekty sportu i turystyki, AWF w Warszawie, ss: 147-160. 
 • Niedbalski Jakub (2017) From a qualitative researcher’s workshop the characteristics of applying computer software in studies based on the grounded theory methodology, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, tom XIII, nr 4, s. 46-61.
 • Niedbalski Jakub (2017) Wybrane instytucjonalne oraz prawno-administracyjne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych intelektualnie w Polsce – zarys problematyki „Praca Socjalna” 1/2017, s. 94-112.
 • Niedbalski Jakub (2017) Proces socjalizacji w sporcie osób niepełnosprawnych – analiza zjawiska w ujęciu symboliczno-interakcjonistycznym, „Folia Sociologica” 60.
 • Niedbalski Jakub (2016) The Educational Role of Sport Practiced by People with Disabilities, „International Journal of Psycho-Educational Sciences (IJPES)” 5(2), s. 101-110.
 • Niedbalski Jakub (2016) Konstuowanie ładu interakcji w domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, „Polityka Społeczna”, 4, s. 22-28.
 • Niedbalski Jakub (2016) „Wychodzenie z cienia” – analiza procesu ujawnienia i samoakceptacji własnej niepełnosprawności przez sport, „Kultura i Społeczeństwo” 3, s. 13-34.
 • Niedbalski Jakub (2016) Dylematy etyczne i problemy metodologiczne warsztatu badacza – rozważania na przykładzie badań prowadzonych w środowisku osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnością fizyczną, „Studia Humanistyczne AGH” tom 15/4, s. 37-53.
 • Niedbalski Jakub (2016) Career patterns of disabled sportsmen – an analysis of the phenomenon from the perspective of symbolic interactionism, „Człowiek Niepełnosprawność Społeczeństwo” 3(33), s. 19-35.
 • Niedbalski Jakub, Ślęzak Izabela (2016) Dylematy etyczne i problemy metodologiczne w kontekście upowszechniania i archiwizacji danych jakościowych, „Rocznik Nauk Społecznych” tom 8 (44), nr 2, s. 223-241.
 • Niedbalski Jakub, Ślęzak Izabela (2016) Computer Analysis of Qualitative Data in Literature and Research Performed by Polish Sociologists, “Forum: Qualitative Sozialforschung” 17(3), s. 1-22.
 • Niedbalski Jakub (2016) Aktywizowanie przez sport jako sposób inkluzji oraz integracji społecznej osób niepełnosprawnych, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica”, 56, s. 99-121.
 • Niedbalski Jakub. Ślęzak Izabela (2016) Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software. Using the NVivo and Atlas.ti in the research projects based on the methodology of grounded theory, [w:] Costa A.P, Reis L.P, Neri de Souza F., Mereira A., Lamas D.R. (red.), Computer Supported Qualitative Research, Springer
 • Niedbalski Jakub (2016) The Role of Sport in Preventing the Exclusion and Social Stigmatization of Disabled People in Poland, „Szkice Humanistyczne”, XVI, 1-2(39), s. 175-189.
 • Niedbalski Jakub (2016) Charakterystyka relacji niepełnosprawnych intelektualnie mieszkańców domu pomocy społecznej z personelem placówki. „Niepełnosprawność i Rehabilitacja” nr 1/2016, s. 108-129.
 • Niedbalski Jakub (2016) Jakości życia niepełnosprawnych niepełnosprawnych sportowców wyczynowych w aspekcie społeczno-kulturowym – ujęcie socjologiczne. „Quality in Sport” 1(5), s. 52-62.
 • Niedbalski Jakub (2015) Aktywność sportowa w życiu osób niepełnosprawnych fizycznie – analiza wzorów biografii, „Człowiek Niepełnosprawność Społeczeństwo”, 4/2015, s. 95-112
 • Niedbalski Jakub (2015) Analiza mechanizmów odziaływania sportu na sytuację życiową osoby niepełnosprawnej – ujęcie z perspektywy socjologii interakcji. „Niepełnosprawność i Rehabilitacja” nr 4/2015
 • Niedbalski Jakub (2015) Obraz sportu i niepełnosprawnego sportowca w autodeskrypcji zamieszczanej na stronach i blogach internetowych. „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania”, nr III/2015(16), s. 97-119
 • Niedbalski Jakub (2015) The process of becoming an active disabled person – the psycho-social mechanisms of sport’s influence on physically disabled individuals. Polish Sociological Review nr 4(192), s. 531-550.
 • Niedbalski Jakub, Ślęzak Izabela (2015) Changes in human life. „Przegląd Socjologii Jakościowej” XI/3, s. 6-13.
 • Niedbalski Jakub (2015) The role of sport in the reconstruction process of the identity of a person with an acquired body dysfunction. „Przegląd Socjologii Jakościowej” XI/3, s. 26-45.
 • Niedbalski Jakub (2015) Przemiany percepcji własnego ciała przez osoby z niepełnosprawnością fizyczną uprawiające sport. „Studia Socjologiczne” nr 3(218), s. 221-240.
 • Niedbalski Jakub (2015) Sport osób niepełnosprawnych w przekazie i dyskursie medialnym w Polsce. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, XI/2, s. 130-159.
 • Niedbalski Jakub (2015) Sport jako narzędzie aktywizacji i społecznej integracji osób z niepełnosprawnością fizyczną, „Problemy Polityki Społecznej”, 28(1), p. 101-118.
 • Niedbalski Jakub (2014) Zastosowanie oprogramowania Atlas.ti i NVivo w realizacji badań opartych na metodologii teorii ugruntowanej, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, X/1, ss: 60-80, ISSN: 1733-8069.
 • Niedbalski Jakub (2014) CAQDAS – nowoczesne narzędzia wspomagania komputerowego w badaniach jakościowych , „Przegląd Socjologii Jakościowej”, X/1, ss: 6-11, ISSN: 1733-8069.
 • Niedbalski Jakub (2014) Niepełnosprawność intelektualna w dyskursie naukowym i w społecznej percepcji , „Niepełnosprawność i Rehabilitacja”, 3(XIV), ss: 3-23, ISSN: 1642-1981.
 • Niedbalski Jakub (2014) Jak wyceniane są osiągnięcia sportowe osób niepełnosprawnych? Analiza zjawiska z perspektywy socjologicznej , „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 3, ss: 301-314, ISSN: 0035-9629.
 • Niedbalski Jakub (2014) Analiza relacji mieszkańców z personelem domu pomocy społecznej w ujęciu pracy na poziomie interakcji , „Humanizacja Pracy”, 3(277), ss: 233-248, ISSN: 1643-7446.
 • Niedbalski Jakub (2014) Analiza komunikowania się personelu z upośledzonymi umysłowo podopiecznymi domu pomocy społecznej, „Studia Socjologiczne”, 1(212), ss: 133-154, ISSN: 0039-3371.
 

Udział w projektach badawczych: 

 • (2018-2020) Projekt naukowo-badawczy pt. “Communication role on perception and beliefs of EU Citizens about Science” finansowanego przez Komisję Europejską – Horyzont 2020 – the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020)”, zgodnie z umową SwafS-19-2018-2019/H2020-SwafS-2018-2020 nr 824537. Udział w projekcie: ekspert ds. komputerowej analizy danych jakościowych.  
 • (2019-2022) Projekt naukowo-badawczy pt. „Polityki prowadzenia niezależnego życia w Polsce i Norwegii na przykładzie polityki aktywizacji zawodowej i zatrudnienia niepełnosprawnych studentów i absolwentów szkół wyższych” w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Koordynatorki projektu: dr hab. Ewa Giermanowska ISNS i dr hab. Mariola Racław ISNS. Udział w projekcie: ekspert ds. komputerowej analizy danych jakościowych.  
 • (2019) Grant na realizację tematu naukowo-badawczego pt. ” Proces kształtowania tożsamości osób niepełnosprawnych intelektualnie w rodzinach generacyjnych” otrzymany w ramach dotacji celowej na działalność związaną z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich – projekt indywidualny.  
 • (2009-2012) Grant uzyskany z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na badania nt. Społeczne i organizacyjne uwarunkowania konstruowania procedur Zarządzania Zasobami Ludzkimi we współczesnych organizacjach biznesowych – wykonawca (Kierownik projektu – prof. Krzysztof Konecki) – projekt zespołowy (nr 928/B/H03/2009/36)
 • (2012) Grant na realizację tematu naukowo-badawczego pt. Charakterystyka sytuacji życiowej człowieka niepełnosprawnego intelektualnie w Domu Pomocy Społecznej – problematyka konstruowania i podtrzymywania ładu interakcji”. otrzymany w ramach dotacji celowej na działalność związaną z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich – projekt indywidualny (545/639)
 • (2013-2015) Projekt IFISCUS – family budget management realizowany w ramach programu Grundtivg Partnership 2013. Projekt finansowany ze środków Komisji Europejskiej (nr 2013-1-BG1-GRU06-00113). Udział w projekcie: Ekspert w zakresie metodologii badań społecznych.
 • (2014) Grant na realizację tematu naukowo-badawczego pt. Rola sportu uprawianego przez osoby niepełnosprawne fizycznie w procesie (re)konstruowania tożsamości – analiza symboliczno-interakcjonistyczna – cześć 1. Grant otrzymany w ramach dotacji celowej na działalność związaną z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich – projekt indywidualny
 • (2015) Grant na realizację tematu naukowo-badawczego pt. Rola sportu uprawianego przez osoby niepełnosprawne fizycznie w procesie (re)konstruowania tożsamości – analiza symboliczno-interakcjonistyczna – część 2. Grant otrzymany w ramach dotacji celowej na działalność związaną z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich – projekt indywidualny
 • (2015-2018) Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, SONATA 9, temat projektu: Aktywność fizyczna źródłem zmiany w życiu osoby z trwałą dysfunkcją organizmu – analiza procesu rekonstrukcji tożsamości. Kierownik projektu (nr 2015/17/D/HS6/00184)
 
 

Członkostwo w redakcjach czasopism naukowych: 

 

 • Przegląd Socjologii Jakościowej – redaktor prowadzący
 

Członkostwo w stowarzyszeniach socjologicznych:

 • Przewodniczący Sekcji Socjologii Niepełnosprawności działającej przy Polskim Towarzystwie Socjologicznym 
 • Członek Sekcji Socjologii Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu działającej przy Polskim Towarzystwie Socjologicznym
 • Członek i współzałożyciel Sekcji Socjologii Sportu działającej przy Polskim Towarzystwie Socjologicznym
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej PTS Odział w Łodzi