Kaźmierska Kaja

dr hab. Kaja Kaźmierska, prof. UŁ

Dyrektor Instytutu Socjologii

Kierownik Katedry Socjologii Kultury

Pokój: A 219

Termin konsultacji: poniedziałek 13:30 – 15:00   

Office hours: Monday 1.30-3.00 PM

 

Adres e-mail: kaja.kazmierska@uni.lodz.pl

 
 

Zainteresowania badawcze:

 • metoda badań biograficznych w ujęciu teoretycznym i praktycznym ze szczególnym uwzględnieniem metody autobiograficznego wywiadu narracyjnego
 • problematyka pamięci biograficznej i zbiorowej, tożsamości indywidualnej oraz tożsamości zbiorowych (szczególnie tych konstruowanych na pograniczach)
 • doświadczenia biograficzne i procesy społeczne w ujęciu generacyjnym

Prowadzone zajęcia:

 • Antropologia kulturowa
 • Społeczne konstrukcje pamięci a tożsamość
 • Biografia doświadczana, rekonstruowana i opowiadana
 • Biographical Research
 • seminarium magisterskie i doktoranckie
 

Najnowsze publikacje:

Monografie

 • Kaźmierska Kaja (2012) Biography and Memory: The Generational Experience of the Shoah Survivors, Academic Studies Press, Boston
 • Kaźmierska Kaja (red.) (2012) Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków
 • Kaja Kaźmierska, Katarzyna Waniek, Agata Zysiak (2015, 2016 II wydanie uzupełnione) Opowiedzieć Uniwersytet. Łódź akademicka w biografiach wpisanych w losy Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 • Kaja Kaźmierska, Katarzyna Waniek, Agata Zysiak (2015) drugie wydanie 2016 Opowiedzieć Uniwersytet. Łódź akademicka w biografiach wpisanych w losy Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź,  
 • Kaja Kaźmierska, Jarosław Pałka (2018) Żołnierze ludowego Wojska Polskiego. Historia mówiona, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 
 • Kaja Kaźmierska, (2018) Młodzież archidiecezji łódzkiej. Szkic do portretu, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 
 • Kaja Kaźmierska, (2019) Rodzina w archidiecezji łódzkiej. Szkic do portretu, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 
 • Kaja Kaźmierska, (2020) O parafii w archidiecezji łódzkiej. Szkic do portretu, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 
 • Kaja Kaźmierska, Katarzyna Waniek, (2020) Autobiograficzny wywiad narracyjny. Metoda-technika-analiza, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • K. Kaźmierska, K. Waniek ed. 2020 Telling the great change The Process of the Systemic Transformation in Poland in Biographical Perspective. Wydawnictwo Uniwersytety Łódzkiego, Łódź, 

Artykuły

 • Kaźmierska Kaja (2012), Współczesna pamięć komunikacyjna i kulturowa. Refleksja inspirowana koncepcją Jana Assmanna, [w:] Elżbieta Hałas (red.), Kultura jako pamięć. Posttradycjonalne znaczenie przeszłości, Zakład Wydawniczy Nomos, ss: 43-62.
 • Kaźmierska Kaja (2012), Pamięć biograficzna i pamięć zbiorowa w przestrzeni miejskiej. Przykład Łodzi, [w:] Ewa Jurczyńska-McCluskey, Patrycja Bałdys,, Katarzyna Piątek, (red.), Pamięć zbiorowa i tożsamość w Europie Srodkowo -Wschodniej. Kontynuacja, konflikt, zmiana, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, ss: 141-148.
 • Kaźmierska Kaja, Andrzej Piotrowski, Katarzyna Waniek (2012), Transnational Work in the Biographical Experiences, [w:] Robert Miller, Graham Day (red.), The Evolution of European Identities Biographical Approaches, Palgrave Macmillan, ss: 76-101.
 • Kaźmierska Kaja (2013) Badania biograficzne w naukach społecznych, „PRZEGLĄD SOCJOLOGII JAKOŚCIOWEJ”, 4, ss: 6-10. http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume24/PSJ_9_4.pdf
 • Kaźmierska Kaja, Fritz Schütze, (2013) Wykorzystanie autobiograficznego wywiadu narracyjnego w badaniach nad konstruowaniem obrazu przeszłości w biografii. Na przykładzie socjologicznego porównania narracji na temat życia w PRL-u i NRD. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t., „Przegląd Socjologii Jakościowej”, 4, ss: 122-139. http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume24/PSJ_9_4.pdf
 • Kaźmierska Kaja (2013), Rola pamięci zbiorowej we współczesnym społeczeństwie – czy łatwo ją okreslić?, [w:] Andrzej Szpociński (red.), Przeszłość w dyskursie publicznym, Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss: 19-37,
  Kaźmierska, Kaja. (2014) “Analyzing Biographical Data – Different Approaches of Doing Biographical Research.” Qualitative Sociology Review 10(1):6-17. Retrieved Month, Year 
 • Kaźmierska, Kaja. (2014) Autobiograficzny wywiad narracyjny – kwestie etyczne I metodologiczne w kontekście archiwizacji danych, Studia Socjologiczne Nr 3:221-238.
 • Kaźmierska, Kaja. (2014) Paradoksy ideologicznego uprzywilejowania – studium przypadku „Praktyka Teoretyczna” nr 3(13)/2014, http://www.praktykateoretyczna.pl/PT_nr13_2014_Archeologies/06.Kazmierska.pdf
 • Kaźmierska, Kaja. (2014) Biografia opowiadana, doświadczana i rekonstruowana
  w perspektywie narracji o wojnie. Analiza przypadku, Kultura i Społeczeństwo Nr 3 s 3-21
 • Kaja Kaźmierska (2015) Biographical and Collective Memory: Mutual Influences in Central and Eastern European Context , [w:] Małgorzata Pakier, Joanna Wawrzyniak (red.), Memory and Change in Europe Eastern Perspectives, Berghahn Books, ss: 96-114,
 • Kaja Kaźmierska (2015) Der Aufbau autobiografischer Stegreiferzählungen über die Kriegserfahrung am Beispiel einer Analyse von »Kresy«-Narrationen, [w:] Peter Oliver, Robert Traba (red.), Deutsch-Polnische Erinnerungsorte, Ferdinand Schoningh, ss: 327-350.
 • K. Kaźmierska (2016) Between Biographical and Collective Memory: The Experience of War in Narratives from the Kresy w: Anna Wolff-Powęska, Piotr Forecki (red.) World War II and Two Occupations. Dilemmas of Polish Memory, PeterLang Edition, Frankfurt am Main, s.117-144.
 • Kaźmierska Kaja (2016) Proces transformacji w doświadczeniach biograficznych „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 12, nr 2, s. 6‒16 ww.przegladsocjologiijakosciowej.org. http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume34/PSJ_12_2_Kazmierska.pdf
 • Kaźmierska Kaja (2018) Doing Biographical Research —Ethical Concerns in Changing Social Contexts, Polish Sociological Review, N 3 ss. 393-411. 
 • Kaźmierska Kaja, Wygnańska Joanna (2019) Workshops as an Essential Practice in Doing Biographical Research, Przegląd Socjologii Jakościowej 2: 164-177  Kaźmierska Kaja (2019) Winners and Losers of the Process of Transformation as an Etic Category versus Emic Biographical Perspective Qualitative Sociology Review 4: 238-266.
 • Kaźmierska, Kaja. 2020. “Ethical Aspects of Social Research: Old Concerns in the Face of New Challenges and Paradoxes. A Re flection from the Field of Biographical Method.” Qualitative Sociology Review 16(3):118-135. Retrieved Month, Year (http://www. qualitativesociologyreview.org/ENG/archive_eng.php). DOI: http://dx.doi.org/10.18778/1733-8077.16.3.08
 

Udział w projektach badawczych: 

 • Wykonawca: „The Evolution of European Identity: Using biographical methods to study the development of European identity „, 213998; instytucja przyznająca / finansująca projekt: Ramowe Programy Komisji Europejskiej; realizacja od 2008-01-03 do 2011, kierownik: Andrzej Piotrowski
 • Wykonawca: Repozytorium cyfrowe zbioru „Robotnicy w XIX i XX wieku”. Program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”. Kierownik projektu Grażyna Karpińska 2012-2015.
 • Kierownik projektu: „Doświadczenie biograficzne w PRL i NRD oraz jego przepracowanie w powojennym pokoleniu 1945-1955. Porównanie socjologiczne na podstawie analizy biograficznej” „, 2012-03; instytucja przyznająca / finansująca projekt: Polsko Niemiecka Fundacja na Rzecz Nauki; realizacja od 2012-04-15 do 2014,
 • Kierownik projektu: „Cztery dyskursy o nowoczesności – modernizm peryferii na przykładzie Łodzi (XIX-XX wiek)”, 2011/03/B/HS6/01874; instytucja przyznająca / finansująca projekt: Narodowe Centrum Nauki Opus; realizacja od 2012-07-30 do 2015.
 • Kierownik projektu Doświadczenie procesu transformacji w Polsce. Porównanie socjologiczne na podstawie analizy biograficznej ; instytucja przyznająca / finansująca projekt: Narodowe Centrum Nauki; Opus 5 06.02.2014 – 05.02.2017 
 

Członkostwo w redakcjach czasopism naukowych: 

 

 • Przegląd Socjologiczny – członek redakcji
 • Przegląd Socjologii Jakościowej – członek rady naukowej
 

Członkostwo w stowarzyszeniach socjologicznych:

 • Kierownik Centrum Badań Biograficznych i Historii Mówionej
 • ESA – członek, przewodnicząca Research Network 3 Biographical Perspectives On European Societies (2015-2019)
 • ISA – członek zarządu sekcji RC 38 Biography and Society
 • PTS – członek, przewodnicząca sekcji Badań Biograficznych
 • ŁTN – członek
 • Polskie Stowarzyszenie Historii Mówionej – członek