Grzeszkiewicz-Radulska Katarzyna

dr Katarzyna Grzeszkiewicz-Radulska

Katedra Metod i Technik Badań Społecznych

Pokój: A229

Termin konsultacji: wtorek 11:30 – 13:00 MS Teams 

Adres e-mail: katarzyna.radulska@uni.lodz.pl

 

Zainteresowania badawcze:

 • metodologia badań sondażowych (w tym: nowe odmiany ankiet CAWI, jakość danych sondażowych, techniki weryfikacji danych sondażowych, badania pilotażowe, niedostępność respondentów)
 • metody analizy danych ilościowych 
 • metodologia nauk społecznych 

Prowadzone zajęcia:

 • SPSS w analizach danych jakościowych 
 • Projektowanie ankiet internetowych – Laboratorium CADAS 
 • Metody badań społecznych 
 • Metody analiz ilościowych w socjologii  
 • Przygotowanie projektu badawczego 
 • Badania opinii publicznej – teoria i praktyka 
 • Problemy badań empirycznych w socjologii 
 • Metody badań ilościowych II
 • Quantitative Data Analysis – SPSS Computer Workshops
 • Zaawansowane techniki komputerowej analizy danych ilościowych
 • Metodologia badań społecznych
 • Data Collection in Survey Research (PAPI/CAPI/CATI/CASI/CAWI)
 

Najnowsze publikacje:

 • Wiktorowicz Justyna, Grzelak Maria MagdalenaGrzeszkiewicz-Radulska Katarzyna (2020), Analiza statystyczna z IBM SPSS Statistics, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódż (w druku) 
 • Korczyński Tomasz Michał, Grzeszkiewicz-Radulska Katarzyna, Czyżewski Marek (red.), Przegląd Socjologiczny, tom 68 nr 1/ 2019 http://journals.ltn.lodz.pl/index.php/Przeglad-Socjologiczny/issue/view/171  
 • Czyżewski Marek, Grzeszkiewicz-Radulska Katarzyna (red.), Przegląd Socjologiczny, tom 66 nr 2/ 2017 http://czasopisma.ltn.lodz.pl/index.php/Przeglad-Socjologiczny/issue/view/12 
 • Grzeszkiewicz-Radulska K., Krzewińska A., (2017), Analizy weryfikacyjne – przeszłe i obecne doświadczenia badawcze, Analizy i próby technik badawczych w socjologii, t. XIII, Kubiak A. (red)., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, w druku
 • Przegląd Socjologiczny, (2016), t. 65, nr 3, Kulpińska J., Grzeszkiewicz-Radulska K. (red.)
  Grzeszkiewicz-Radulska K, Krzewińska A., (2016), Wykorzystanie nowoczesnych technologii w ankietach wspomaganych komputerowo, w: Gałuszka D., Ptaszek G., Żuchowska-Skiba D. (red)., LIBRON – Filip Lohner, Kraków
 • Doliński W., Żurko J., Grzeszkiewicz-Radulska K., Męcfal S. (red.), 2016, Rzeczywistość i zapis. Problemy badania tekstów w naukach społecznych i humanistycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 • Grzeszkiewicz-Radulska K., Krzewińska A. (2015) O tym, jak pisać biografię naukową (łódzka szkoła metodologiczna), „Przegląd Socjologiczny”, t. 64, nr 4, s. 27–49.
 • Krzewińska A., Grzeszkiewicz-Radulska K., (2013), Klasyfikacja sondażowych technik otrzymywania materiałów, „Przegląd Socjologiczny”, t. 62, nr 1, s. 9-31
 • Grzeszkiewicz-Radulska K. (2012), Metody badań pilotażowych. „Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica”: 42, s. 113–141
 • Grzeszkiewicz-Radulska K. (2012), Jak w Polsce rozwija się zjawisko niedostępności respondentów? Analiza na przykładzie badań CBOS 1993-2011, „Przegląd Socjologiczny”, t. 61, nr 1, s. 83-111
 

Udział w projektach badawczych: 

 • Projekt pt. Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia, realizowany w ramach środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III  Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju  Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. 
 • Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Opus 8, pt. Wpływ zabiegów humanizowania procedury badawczej w ankiecie internetowej CAWI na wartość uzyskiwanych danych, nr umowy UMO-2014/15/B/HS6/01386, realizowany w okresie 2015-2018
 
 

Członkostwo w redakcjach czasopism naukowych: 

 

 • Przegląd Socjologiczny
 

Członkostwo w stowarzyszeniach socjologicznych:

 • Władza sądzenia – Członek rady naukowej czasopisma 
 • Polskie Towarzystwo Socjologiczne (sekretarz Zarządu sekcji Metodologii Badań Społecznych)