Dziedziczak-Foltyn Agnieszka

dr hab. Agnieszka Dziedziczak-Foltyn, prof. UŁ

Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej

Pokój: C219

Termin konsultacji: czwartek 11.30-13.00

Office hours: Thursday 11.30 AM-1.00 PM

Adres e-mail: agnieszka.dziedziczak@uni.lodz.pl

 
 

Zainteresowania tematyczne i badawcze:

 • socjologia edukacji wyższej (edukacja spersonalizowana – tutoring) 
 • polityka szkolnictwa wyższego, reformy szkolnictwa wyższego i nauki
 • polityki publiczne, polityka społeczna 

Prowadzone zajęcia:

 • Dynamika zmian współczesnego społeczeństwa polskiego
 • Problemy edukacji i nauki w debacie publicznej
 • Nierówności edukacyjne
 • Podstawy komunikacji społecznej
 • Tutoriale w ramach MISHS UŁ
 

Najnowsze publikacje:

 • Dziedziczak-Foltyn Agnieszka, Sarnat-Ciastko Adrianna, Karpińska-Musiał Beata, Tutoring drogą do doskonałości akademickiej. Percepcja i implementacja personalizacji kształcenia w polskim szkolnictwie wyższym w latach 2014-2019, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2020, s. 196. 
 • Dziedziczak-Foltyn Agnieszka, Transformacja szkolnictwa wyższego w Polsce w świetle wdrażania standardów polityki publicznej [w:] Transformacja Akademickiego Szkolnictwa Wyższego w Polsce w okresie 30-lecia 1989-2019, Jerzy Woźnicki (red.), Politechnika Warszawska, Warszawa, 2019, s. 277-293. 
 • Dziedziczak-Foltyn Agnieszka, Gońda Marcin, Instrumentalizacja i kapitalizacja edukacji w postawach wielkomiejskich młodych dorosłych, PRZEGLĄD SOCJOLOGII JAKOŚCIOWEJ, tom XV, nr 4, 2019, s. 62-83. 
 • Dziedziczak-Foltyn Agnieszka, Gońda Marcin, Młodzi dorośli jako postulowani adresaci polityki społecznej, Polityka Społeczna, nr 7/532, 2018, s. 38-43. 
 • Dziedziczak-Foltyn Agnieszka, Tutoring, coaching, mentoring w edukacji wyższej – potrzeba instytucjonalizacji metod i profesjonalizacji kompetencji [w:] Rozwijanie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich. Wybrane praktyki, Iwona Maciejowska, Anna Sajdak-Burska (red.), Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Kraków, 2018, s. 113-123. 
 • Dziedziczak-Foltyn A., Fronia M. (2017), Co socjologia i socjologowie mogą wnieść do studiów nad przyszłością? – komunikat z debaty zorganizowanej w ramach XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego w Szczecinie, „Przegląd Socjologiczny” (w druku).
 • Dziedziczak-Foltyn A. (2017), Uniwersytet socjalistyczny i jego współczesne neoliberalne analogie. Esej recenzyjny monografii: Agaty Zysiak, Punkty za pochodzenie. Powojenna modernizacja i uniwersytet w robotniczym mieście, 2016, NOMOS, Kraków, „Kultura i Społeczeństwo” (w druku).
 • Dziedziczak-Foltyn A. (2017), Dwie historie inicjacji tutoringowej z perspektywy krystalizowania celu kształcenia i budowania kultury studiowania, [w:] Karpińska-Musiał B., Panońko M. (red.), Tutoring jako spotkanie. Historie indywidualnych przypadków, Wolters Kluwer SA., Warszawa (w druku).
 • Dziedziczak-Foltyn A. (2017), Tutoring, coaching, mentoring w edukacji wyższej – potrzeba instytucjonalizacji metod i profesjonalizacji kompetencji, [w:] Maciejowska I., Sajdak-Burska A. (red.), Rozwijanie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich. Wybrane praktyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków (w druku).
 • Dziedziczak-Foltyn A. (2017), Reforma szkolnictwa wyższego w debacie publicznej. Bilans dyskusji o uniwersytetach (1990-2015), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/produkt/reforma-szkolnictwa-wyzszego-w-polsce-w-debacie-publicznej/
 • Dziedziczak-Foltyn A. (2016), (Nie)zdolność do reformowania szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce, czyli zaniedbania w zakresie wiedzy, „Kultura i Edukacja” 3(113), 258-275.
 • Dziedziczak-Foltyn A. (2016), Przepis na współczesny uniwersytet (uczelnię techniczną) w dobie niepewności (recenzja książki K. Lei „Zarządzanie uczelnią. Koncepcje i współczesne wyzwania”, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2013, s. 327), „Kultura i Społeczeństwo „, LX, nr 2, 173-178.
 • Dziedziczak-Foltyn A. (2015), Dialog z interesariuszami środowiskowymi w projektowaniu wizji i reformy szkolnictwa wyższego w Polsce (2013-2015), „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, 1/45, 137-159.
 • Dziedziczak-Foltyn A., Musiał K. (2015), Dyskursy modernizacyjne i wielkie narracje rozwoju. Polska a kraje nordyckie, „Przegląd Socjologiczny”, LXIV/2, 9-43.
 • Dziedziczak-Foltyn A., Fronia M., Czyżewski M. (2015), „Przegląd Socjologiczny Tom LXIV/2, LXIV/2 (współredakcja numeru).
 • Dziedziczak-Foltyn A. (2015), Uczelnie akademickie i ich biblioteki w Europie wiedzy, [w:] Piestrzyński T., Jerzyk-Wojtecka J. (red.), Biblioteka w społeczeństwie wiedzy. Informacja, edukacja, profesjonalizm, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 7-18.
 • Dziedziczak-Foltyn A. (2015), Ku poprawie jakości systemu, czyli logika racjonalizacji i ekonomizacji w kształtowaniu polityki szkolnictwa wyższego w Polsce, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty”, 2(36), 41-60.
 • Dziedziczak-Foltyn A. (2014, Recepcja przemian instytucji szkoły wyższej – szkic o dwóch formacjach w dyskursie naukowym, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, 1-2(43-44), 30-45.
 • Dziedziczak-Foltyn A. (2014), Cywilizacyjne zobowiązania państwa i uniwersytetu – rozważania na kanwie debaty o roli humanistyki, „Kultura i Społeczeństwo”, 58 (4), 51-69.
 • Dziedziczak-Foltyn A. (2014), Szkolnictwo wyższe wobec wyzwań przyszłości – nieprzedawniona myśl Jana Szczepańskiego, [w:] Warzywoda-Kruszyńska W. (red.), Społeczeństwo. Edukacja. Praca, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 101-124.
 • Dziedziczak-Foltyn A. (2014), Oczekiwania pracodawców dotyczące umiejętności miękkich absolwentów uczelni: wyniki badań [w:] Sadowska-Kowalska E. (red.), Absolwenci uczelni na rynku pracy. Adaptacja Portugalskiego Modelu Coachingu w regionie łódzkim, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź, 55-63.
 • Dziedziczak-Foltyn A. (2014), Koncepcja adaptacji Portugalskiego Modelu Coachingu w regionie łódzkim, [w:] Sadowska-Kowalska E. (red.), Absolwenci uczelni na rynku pracy. Adaptacja Portugalskiego Modelu Coachingu w regionie łódzkim, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź, 45-53.
 • Dziedziczak-Foltyn A., Karpińska-Musiał B., (2014), At Students Service – Tutoring and Coaching as Innovative Methods of Academic Education in Poland, EDULEARN 14 Proceedings (6th International Conference on Education and New Learning Technologies, International Academy of Technology, Education and Development; Hiszpania, Barcelona, 07.2014): https://library.iated.org/view/KARPINSKAMUSIAL2014ATS
 • Dziedziczak-Foltyn A. (2013), Prawo o szkolnictwie wyższym w pryzmacie jakości rządzenia i polityki rozwoju, [w:] Pakuła J.(red.), „Współczesne problemy nauki i szkolnictwa wyższego”, Eikon Studio, Toruń, 87-98.
 • Dziedziczak-Foltyn A. (2013), Kształcenie zawodowe (IVET) – specyfika i polityka krajów nordyckich a specyfika i polityka Polski, [w:] Analizy Norden Centrum nr 4(16), Fundacja Naukowa Norden Centrum, Warszawa, 1-14.
 • Dziedziczak-Foltyn A., Brzeziński K. (2013), Kształcenie zawodowe i kształcenie dualne w Polsce i województwie łódzkim (autorstwo cz. 1 i 2, autorstwo cz. 3 Kamil Brzeziński), HRP Group, ASM Centrum Badań i Analiz Rynku, Łódź, 11-94.
 

Badania własne, projekty badawcze: 

 • Udział w projekcie „Polityki publiczne na rzecz pełnej dorosłości w Polsce”, Narodowe Centrum Nauki/ Opus (2015-2019), kierownik: Jolanta Grotowska-Leder, funkcja pracownika w projekcie: wykonawca  

 

 

Członkostwo w redakcjach czasopism naukowych: 

 

 • Folia Sociologica – recenzent
 • Nauka i Szkolnictwo Wyższe – recenzent
 

Członkostwo w stowarzyszeniach socjologicznych:

 • członkostwo w Polskim Towarzystwie Socjologicznym
 
Nagroda indywidualna II stopnia za osiągnięcia naukowo-badawcze, podstawa otrzymania nagrody: za książkę habilitacyjną „Reforma szkolnictwa wyższego w Polsce w debacie publicznej. Bilans dyskusji o uniwersytetach (1990-2015), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, ss. 291