Drabowicz Tomasz

dr hab. Tomasz Drabowicz, prof. UŁ

Kierownik Katedry Socjologii Struktur i Zmian Społecznych

Pokój: A113

Termin konsultacji: środa 15:15-16:45  

Office Hours: Wednesday 15:15-16:45

TEAMS: konsultacje dra hab. Tomasza Drabowicza, prof. UŁ

Adres e-mail: tomasz.drabowicz@uni.lodz.pl   Twitter: @tomdrabowicz

ORCID: 0000-0002-7925-696X

 

Zainteresowania badawcze:

 • Specjalista w zakresie ilościowych metod badań społecznych, w tym: analizy korespondencji („ulubiona metoda Bourdieu”).
 • mobilność społeczna i stratyfikacja społeczna
 • zrównoważony rozwój
 • nierówności cyfrowe
 • nowe technologie i ich wpływ na życie społeczne
 • możliwości zastosowania teorii ewolucji w naukach społecznych

Prowadzone zajęcia:

 • Socjologia makrostruktur
 • Cyfrowy człowiek, cyfrowe społeczeństwo? Społeczne aspekty nowych mediów
 • Nierówności i polityka: aspekty ekonomiczne i społeczne
 • Zróżnicowanie społeczne
 • Przygotowanie i realizacja projektu badawczego
 • Podstawy komunikacji społecznej
 • Sociology
 • Intelligence and Success in Life
 • Evolution and Society
 

Najnowsze publikacje:

   Monografie:

    Artykuły naukowe

 • Digital skills inequality in the context of an aging society: the case of Poland, 2021, w: Eszter Hargittai (red.) Handbook of Digital Inequality. Cheltenham, UK-Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing. Str. 182-193. https://doi.org/10.4337/9781788116572.00019 
 • Digital inequalities 2.0: Legacy inequalities in the information age (współautorki i współautorzy: Laura Robinson, Jeremy Schulz, Grant Blank, Massimo Ragnedda, Hiroshi Ono, Bernie Hogan, Gustavo S. Mesch, Shelia R. Cotten, Susan B. Kretchmer, Timothy M. Hale, Pu Yan, Barry Wellman, Molly-Gloria Harper, Anabel Quan-Haase, Hopeton S. Dunn, Antonio A. Casilli, Paola Tubaro, Rod Carvath, Wenhong Chen, Julie B. Wiest, Matías Dodel, Michael J. Stern, Christopher Ball, Kuo-Ting Huang i Aneka Khilnani), 2020, First Monday, Vol. 25, Issue 7 (July). https://doi.org/10.5210/fm.v25i7.10842
 • Digital inequalities 3.0: Emergent inequalities in the information age (współautorki i współautorzy: Laura Robinson, Jeremy Schulz, Hopeton S. Dunn, Antonio A. Casilli, Paola Tubaro, Rod Carvath, Wenhong Chen, Julie B. Wiest, Matías Dodel, Michael J. Stern, Christopher Ball, Kuo-Ting Huang, Grant Blank, Massimo Ragnedda, Hiroshi Ono, Bernie Hogan, Gustavo S. Mesch, Shelia R. Cotten, Susan B. Kretchmer, Timothy M. Hale, Pu Yan, Barry Wellman, Molly-Gloria Harper, Anabel Quan-Haase i Aneka Khilnani), 2020, w: First Monday, Vol. 25, Issue 7 (July). https://doi.org/10.5210/fm.v25i7.10844
 • Ruchliwość społeczna jako przedmiot badań socjologicznych – podstawowe pojęcia i koncepcje, cele i znaczenie badań, 2020, w: Studia Biura Analiz Sejmowych, 2(62), str. 9-22. https://doi.org/10.31268/StudiaBAS.2020.10 
 • The Intelligentsia’s Totem. Aristocracy, Nobility, and Landed Gentry in the Polish Social Space, 2019, w: Europe-Asia Studies, Vol. 71, Issue 7 (September), str. 1237-1239. https://doi.org/10.1080/09668136.2019.1633134 (Impact Factor 1,350, 5-letni Impact Factor 1,323). Recenzja książki Rafała Smoczyńskiego i Tomasza Zaryckiego pt.: Totem inteligencki. Arystokracja, szlachta i ziemiaństwo w polskiej przestrzeni społecznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017, stron 304.
 • Exploring the Disability Digital Divide: Research That Impacts Interventions Through Policy and Practice (współautorka Susan B. Kretchmer), 2018, w: Adrienne Shaw i D. Travers Scott (red.) Interventions: Communication Research and Practice. International Communication Association Theme Book Series, Vol. 5. New York: Peter Lang. Str. 143-165. https://doi.org/10.3726/b13081
 • Social theory of internet use: Corroboration or rejection among the digital natives? Correspondence analysis of adolescents in two societies, 2017, w: Computers&Education, Vol. 105 (February), str. 57-67. http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2016.10.004 (Impact Factor 4,538, 5-letni Impact Factor 5,568).
 • Ruchliwość społeczna, nierówności społeczne i „dobre społeczeństwo”, 2016, w: Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica, Nr 57, str. 127-139. http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/21615
 • Gender and Digital Usage Inequality among Adolescents: A Comparative Study of 39 Countries, 2014, w: Computers&Education, Vol. 74, Issue 5 (May), str. 98-111. Link: http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2014.01.016 (Impact Factor 2,556, 5-letni Impact Factor 3,227).
 • Digital Inequality in Physical and Skills Access Among European Adolescents, 2014, w: Dieter Eissel, Ewa Rokicka i Jeremy Leaman (red.) Welfare State at Risk. Rising Inequality in Europe, Cham-Heidelberg-New York-Dordrecht-London: Springer. Str. 167-182. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-01481-4_10
 • Determinanty nierówności w kompetencjach cyfrowych dorosłych Polaków, 2014, w: Bożena Kłos i Jolanta Szymańczak (red.) Nierówności społeczne w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, str. 207-224. http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/1412E4FC234B9679C1257DE0004904F8?OpenDocument
 • Czynniki wpływające na deklarowany poziom zadowolenia z życia: analiza dyskryminacyjna, 2014, w: Ewa Rokicka (red.) Jakość życia mieszkańców Łodzi i jej przestrzenne zróżnicowanie. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, str. 177-200. https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/produkt/jakosc-zycia-mieszkancow-lodzi-i-jej-przestrzenne-zroznicowanie/
 • Uwarunkowania poglądów pracowników powiatowych instytucji kultury na temat wykluczenia z instytucjonalnego uczestnictwa w kulturze, 2013, w: Ewa Rokicka i Patrycja Kruczkowska (red.) Oblicza ekskluzji. Praktyka działania instytucji kultury a przełamywanie barier dostępu, Łódź: Katedra Socjologii Ogólnej, str. 51-63. http://www.obserwatorium.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2013/10/publikacja_internetowa.pdf
 • Kim są pracownicy instytucji kultury w województwie łódzkim? Opis próby pod względem ilościowym, 2013, w: Ewa Rokicka i Patrycja Kruczkowska (red.) Ekskluzja w dyskursie pracowników instytucji kultury, Łódź: Katedra Socjologii Ogólnej, str. 101-145. http://www.obserwatorium.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2013/10/raport_koncowy.pdf
 

Udział w projektach badawczych: 

 • „Zrównoważony rozwój, zrównoważone społeczeństwo – opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu kształcenia w zakresie nowoczesnych metod pomiaru, ewaluacji i prognozowania jakości życia”. Kierownikiem projektu była profesor Ewa Rokicka (Uniwersytet Łódzki). Projekt został sfinansowany ze środków norweskich (EEA Grant i Norway Grants) i środków krajowych. Partnerami w projekcie były prywatne przedsiębiorstwa przemysłowe (ATLAS sp. z.o.o. i ORGANIKA), instytucje samorządu terytorialnego (Regionalne Obserwatorium Terytorialnie Województwa Łódzkiego) oraz instytucje społeczeństwa obywatelskiego (Centrum Zrównoważonego Rozwoju). Jako członek zespołu profesor Drabowicz był odpowiedzialny za zorganizowanie warsztatów „Klasyczna i Wieloraka Analiza Korespondencji” prowadzonych w Łodzi przez profesora Johsa Hjellbrekkego (Uniwersytet w Bergen, Norwegia) oraz za opracowanie programu dwóch przedmiotów, poszerzających ofertę dydaktyczną dla studentów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego: „Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju” i „Wieloraka analiza korespondencji i analiza skupień z wykorzystaniem programu SPAD”.
 • “Ekskluzja w dyskursie pracowników instytucji kultury” (kierownik projektu prof. Ewa Rokicka), sfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 • „Jakość życia mieszkańców Łodzi i jej przestrzenne zróżnicowanie” (kierownik projektu prof. Ewa Rokicka), sfinansowany z grantu Prezydenta Miasta Łodzi.
 • Profit (Policy Responses Overcoming Factors in the Intergenerational Transmission of Inequalities) (www.profit.uni.lodz.pl) koordynowany przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego (kierownik projektu prof. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska). W ramach tego projektu (pierwszego projektu w dziedzinie nauk społecznych finansowanego przez Unię Europejską w ramach Programów Ramowych, w którym koordynatorem projektu była polska instytucja badawcza) profesor Drabowicz brał udział w pracach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem ilościowych i jakościowych badań porównawczych nad międzypokoleniowym dziedziczeniem nierówności społecznych. Badania terenowe zostały przeprowadzone w ośmiu miastach średniej wielkości z: Bułgarii, Estonii, Finlandii, Litwy, Niemiec, Polski, Włoch i Wielkiej Brytanii. 
 

Recenzje dla czasopism naukowych
i w konkursach: 

 

 • Communication Theory – recenzent
 • Computers & Education – recenzent
 • European Societies – recenzent
 • Asian Women – recenzent
 • The Information Society: An International Journal recenzent 
 • Australian Slavonic and East European Studies recenzent 
 • East European Politics and Societies: and Cultures – recenzent
 • Recenzent w postępowaniach habilitacyjnych dla Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów 
 • Recenzent wniosków dla Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (Polish-U.S. Fulbright Commission)
 

Członkostwo w stowarzyszeniach socjologicznych:

 • członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego 
 • członek American Sociological Association (2011-2019)
 • członek European Sociological Association
 • członek Australian Sociological Association
 • członek Research Committee 28 (International Sociological Association)
 • członek International Communication Association (2014-2015)
 • członek Association of Internet Researchers (AOIR)(2010-2011)
Wystąpienia
na zaproszenie:
 • Uczestnik panelu dyskusyjnego dotyczącego nierówności społecznych we współczesnej Polsce (współpaneliści: profesor Sławomir Kalinowski z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk oraz profesor Ryszard Szarfenberg z Uniwersytetu Warszawskiego) zorganizowanego w ramach projektu Padarewski Academy przez CEMS Club Warszawa i Szkołę Główną Handlową w Warszawie dla grupy 40 studentek i studentów studiujących na różnych polskich uczelniach (9.05.2020). 
 • Comparative Research on Digital Inequalities: Towards the Bourdieusian Perspective? – prezentacja przedstawiona 19.04.2018 na zaproszenie profesora Marco Obertiego, Dyrektora Observatoire Sociologique du Changement, w Institut d’études politiques de Paris (SciencesPo), Francja.
 • Digital Usage Inequality among Adolescents in Six Societies – gościnny wykład wygłoszony 16.09.2015 na zaproszenie profesora Johsa Hjellbrekke na Wydziale Socjologii Uniwersytetu w Bergen (Norwegia).
 • O nierównościach cyfrowych – gościnny wykład wygłoszony 14.12.2006 na zaproszenie łódzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.