Chomczyński Piotr

dr hab. Piotr Chomczyński, prof. UŁ

Katedra Socjologii Sztuki

Pokój: A225

Termin konsultacji: poniedziałek 9.00-10.00; środa 9.00-9.30 Teams

Adres e-mail: piotr.chomczynski@uni.lodz.pl

 

Zainteresowania badawcze:

 • Dr hab. Piotr Chomczyński, prof. UŁ – stypendysta europejskiego programu Eurica zrealizowanego w Instituto de Investigaciones Sociales na Universidad Nacional Autónoma de México, w ramach którego prowadził badania etnograficzne nad przestępczością zorganizowaną. Działając w organizacji Comisión de Derechos Humanos w Meksyku monitorował sytuację osób osadzonych w zakładach karnych i korekcyjnych w Meksyku. Stypendysta ministerialnego stypendium dla młodych wybitnych naukowców, laureat nagród naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz Rektora UŁ. Kierownik i członek zespołu licznych projektów badawczych krajowych (KBN/NCN) i zagranicznych (HORYZONT) (Stany Zjednoczone, Ekwador, Niemcy, Ukraina, Norwegia, Szwecja, Portugalia, Hiszpania, Meksyk). Prowadził zajęcia z zakresu socjologii dewiacji na Pennsylvania State University w Stanach Zjednoczonych oraz zajęcia z zakresu metodologii badań jakościowych dla doktorantów na Universidad Nacional Autónoma de México. Absolwent kursów z zakresu Scientific Writing na Stanford University oraz innych w ramach Fundacji Nauki Polskiej. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu komercjalizacji wiedzy (B + R) zakończonych certyfikatem metodologii projektów badawczych PRINCE 2. Członek komitetów redakcyjnych i recenzent czasopism polskich i zagranicznych oraz autor licznych zagranicznych (Oxford University, Sage, Taylor & Francis, Elsevier, Edward Elgar Publishing) i krajowych publikacji naukowych, raportów oraz ekspertyz finansowanych z budżetów EFS UE, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz administracji lokalnej. Specjalizuje się w metodach jakościowych w zakresie badań socjologicznych z zakresu dewiacji, przestępczości dorosłych i nieletnich, przemocy domowej oraz narkotykowej przestępczości zorganizowanej. Najnowszym projektem jest interdyscyplinarny, wieloautorski podręcznik Kryminologii PWN.

Prowadzone zajęcia:

 • metodologia badań społecznych
 • metody jakościowe badań społecznych
 • sociology of deviations and criminal behawior
 • pathologies in organizations
 • młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 

Najnowsze publikacje:

 • Chomczyński Piotr A., and Guy Roger S. (tekst przyjęty), The Collective Trajectory in Normalizing Cannabis Dealing in Mexico City. Drugs: Education, Prevention and Policy.
 • Gobo, Giampietro and Chomczyński Piotr A. (tekst przyjęty) Ethnography: An Overview in Nina Baur and Gabriel Faimau (eds), Handbook for Qualitative Data Collection in a Global Context, Edward Elgar Publishing.
 • Chomczyński Piotr A., and Guy Roger S. (w druku 2021), Our biographies are the same: Juvenile Work in Mexican Drug Trafficking Organizations. British Journal of Criminology. doi:10.1093/bjc/azaa092.
 • Chomczyński Piotr A. (2020), Mobbing from the Standpoint of Symbolic Interactionism. Qualitative Sociology Review 16(4):52-62. DOI: 10.18778/1733-8077.16.4.04.
 • Chomczyński, Piotr A., Guy Roger S., and Cortina-Cortés Rodrigo. (2019), Front Business–Back Business: The Social Anatomy of Small-Time Drug Dealing in a Mexico City Neighborhood. Journal of Contemporary Ethnography, 48(6): 750-772. DOI: 10.1177/0891241619827633.
 • Chomczyński, Piotr A. and Guy Roger S. (2019), ‘Keeping a “Low Profile” in Drug Dealing: Living Between the Cartels in the Local Government in a Mexico City Neighborhood’, Journal of Drug Issues, 49: 308–23. DOI: 10.1177/0022042619829426.
 • Guy, Roger S. and Chomczyński, Piotr A. (2018) Bioethics and biosocial criminology: Hurdling the status quo. Ethics, Medicine and Public Health, 7: 95-102. DOI: 10.1016/j.jemep.2018.10.001.
 • Chomczyński, Piotr A. (2018), “Doing Ethnography in a Hostile Environment: The Case of a Mexico Community”. Research Method Cases. SAGE. DOI: http://dx.doi.org/10.4135/9781526459220.
 • Chomczyński, Piotr A. (2017) Emotion work in the context of the resocialization of youth in correctional facilities in Poland. Polish Sociological Review 198(2):219-235.
 • Chomczyński, Piotr A. (2017) Dylematy etyczne i metodologiczne w etnograficznych badaniach terenowych w Meksyku. Roczniki Nauk Społecznych 8(44)(4):143-159 DOI: 10.18290/rns.2016.44.4-7.
 • Chomczyński, Piotr A. (2017) Rola empatii w działaniach resocjalizacyjnych personelu wobec nieletnich umieszczonych w instytucjach korekcyjnych. Studia Socjologiczne 1(224):254-276.
 • Chomczyński, Piotr A. (2017) Emocje i praca emocjonalna personelu instytucji korekcyjnych dla młodzieży w kontekście działa resocjalizacyjnych. Przegląd Socjologiczny. LXVI/2: 63-90.
 • Chomczyński, Piotr A. (2017) Wykorzystanie materiałów wizualnych w badaniach nad społeczną percepcją osób, które popełniły przestępstwo. Wnioski metodologiczne z badań nad stygmatyzacją. Archiwum Kryminologii, XXXIX: 303-323.
 • Chomczyński, Piotr A. (2017), Fotografia w badaniach nad stygmą społeczną. Wnioski metodologiczne z badań nad stygmatyzacją osób, które popełniły przestępstwo. Studia Edukacyjne, 44: 177-194.
 • Chomczyński, Piotr A. (2016), Informal Taxonomies of Inmates from Juvenile Detention Centers and Juveniles’ Shelters Created by Personnel in the Context of Resocialization Actions. Resocjalizacja Polska 11:97-116 DOI: 10.22432/pjsr.2016.11.08.
 • Chomczyński, Piotr (2016) Infrastrukturalne uwarunkowania i rezultaty kontroli sprawowanej przez personel wobec wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, „Kultura i Społeczeństwo”, 3/2016, ss. 101-118, 14 pkt.
 • Chomczyński, Piotr (2015) Problem etykietowania i stygmatyzacji wśród wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. Socjologiczna analiza zjawiska, „Studia Socjologiczne” 2015, 4 (219), ss. 205-236, 14 pkt.
 • P. Chomczyński (2015) Problemy nauczycieli zaangażowanych w kształcenie na odległość – wyniki terenowych badań jakościowych, „e-mentor” 2015, nr 3(60), s. 42–47, http://dx.doi.org/10.15219/em60.1185
 • Chomczyński P., Kurczewska A. (2015) Konteksty efektywności kształcenia na odległość na podstawie Centrów Kształcenia Praktycznego i Centrów Kształcenia Ustawicznego w Polsce. Wyniki terenowych badań jakościowych, Studia Edukacyjne, 2015, nr 36. s.33-54
 • Piotr Chomczyński (2014) „Działania wychowanków schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych. Socjologiczna analiza interakcji grupowych”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 321.
 • Konecki, Krzysztof T.; Kacperczyk, Anna; Chomczyński, Piotr; Albarracín, Mrco (2013) The spirit of communitarianism and the cultural background of the Limoncocha community in the context of sustainable development, SEK University Press, Quito, Ecuador.
 • Chomczyński, Piotr; Głowacka, Ewa; Mytkowski, Dominik; Naftyński, Michał; Niedzielska, Ewa; Zieliński, Wojciech (2013) Diagnoza stanu kształcenia na odległość w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej, Studio Linia, Warszawa – raport z badań.
 • Piotr Chomczyński (2013) „Sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami wśród wychowanków zakładów poprawczych w Polsce“, Studia Edukacyjne, 26/2013, s. 185-204 (ERIH), 13 pkt.
 • Beata Pawłowska, Piotr Chomczyński (2012) „The Methods of Negative Emotions Managing Based on Teachers’ Control Group Research“, Culture and Education, 6(92)/2012, pp. 212-235 (ERIH), 12 pkt.
 • Beata Pawłowska, Piotr Chomczyński (2012) Sposoby radzenia sobie z emocjami negatywnymi na przykładzie grupy nauczycieli, Studia Edukacyjne, 21/2012, s. 141-162 (ERIH), 12 pkt.
 • Chomczyński, Piotr; Kamiński Tomasz (2012) Czy patronat jest rozwiązaniem? Współpraca szkół zawodowych z pracodawcami w regionie łódzkim, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi, Łódź.
 • Chomczyński, Piotr (2012) Corporate culture studies of Polish manufacture companies. The culture as an independent variable [in] Corporate Culture in Globalization (ed.) Akihiro Ishikawa, Masamichi Sasaki, Toshimasa Shiraishi and Nikolay Dryakhlov, Chuo University Press, Tokyo
 

Członkostwo w redakcjach czasopism naukowych: 

 

 • Przegląd Socjologii Jakościowej
 • Qualitative Sociology Review
 • Bulletin of Penitentiary Association of Ukraine