Katedra Socjologii Kultury

Skład osobowy

Dane kontaktowe

adres: ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43, 90-214 Łódź
telefon: +48 42 635 5263
e-mail: sockult@uni.lodz.pl
informacje dodatkowe: USOSWeb

O Katedrze

Katedra Socjologii Kultury – powstała w 1961 roku, ze względu na relegowanie socjologii z systemu kształcenia funkcjonowała wówczas pod nazwą Katedra Historii Socjologii i Myśli Społecznej. W 1970 roku, w wyniku reformy szkolnictwa, przekształcona w Zakład Socjologii Kultury, kierowany (tak jak wcześniej Katedra), przez prof. Antoninę Kłoskowską. W 1976 roku kierownikiem Zakładu (od 1992 roku Katedry) Socjologii Kultury został prof. Zbigniew Bokszański, natomiast od 2011 roku jest nim prof. Kaja Kaźmierska. W latach 2000 z zespołu Katedry wyodrębniły się dwa Zakłady: Zakład Badań Kultury Europejskiej oraz Zakład Badań Komunikacji Społecznej.

Zainteresowania naukowe pracowników koncentrują się na zagadnieniach: tożsamości zbiorowych (narodowej, etnicznej), stereotypów i uprzedzeń, zmian kulturowych w społeczeństwach nowoczesnych, pamięci biograficznej i zbiorowej, metody badań biograficznych i jej zastosowań, semiotyki kultury, studiów kulturowych (kultura popularna), sztuki i twórczości (teatr, obraz), mobilności społecznej (emigracje), dyskursu publicznego, mikrostruktur społecznych, komunikacji społecznej oraz funkcjonowania mediów.

Katedra Socjologii Kultury organizuje cykliczne warsztaty Badania biograficzne, podczas których badacze reprezentujący różne dyscypliny nauk społecznych i humanistycznych przedstawiają swoje projekty badawcze i materiały empiryczne, które są wspólnie dyskutowane i analizowane. 

Projekty i granty badawcze Katedry

 • Projekty Narodowego Centrum Nauki
  • Doświadczenie procesu transformacji w Polsce. Porównanie socjologiczne na podstawie analizy biograficznej (2014–2017)
  • Polacy w świecie późnego kapitalizmu: przemiany procesów biograficznych w aspekcie karier zawodowych, więzi społecznych i tożsamości w okresie transformacji w Polsce (2014-2017)
  • Studenci polskiego pochodzenia z krajów byłego ZSRR. Doświadczenia kulturowe a przemiany tożsamości (2013-2016)
  • Rewolucja 1905-07 i to, co polityczne. Procesy mobilizacji politycznej u progu nowoczesności w Królestwie Polskim w świetle poststrukturalistycznej teorii dyskursu (2013-2015)
  • Cztery dyskursy o nowoczesności – modernizm peryferii na przykładzie Łodzi (XIX-XX wiek) (2012–2015)
  • Nauka w socjalistycznym mieście przemysłowym – przypadek Łodzi (1945-80) (2012–2014)
  • Projekty realizowane ze środków statutowych Katedry
  • Pamięć i doświadczenie żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego (2014- ….)
  • Łódź akademicka w biografiach (współfinansowanie Rektor UŁ, Stowarzyszenie Topografie, 2011–2015)
  • Migracje modernizmu: nowoczesność i uchodźcy (2011-2014)
 • Granty finansowane w ramach programów ramowych i innych unii europejskiej
  • The Evolution of European Identity: Using biographical methods to study the development of European identity, 7 Program Ramowy – Cooperation (SSH) – EUROIDENTITIES (2008-2011)
 • Granty międzynarodowe
  • Doświadczenie biograficzne w PRL i NRD oraz jego przepracowanie w powojennym pokoleniu 1945-1955. Porównanie socjologiczne na podstawie analizy biograficznej (Polsko Niemiecka Fundacja na Rzecz Nauki, 2012-2014)
 • Projekty realizowane ze środków statutowych Katedry
  • Pamięć i doświadczenie żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego (2014- ….)
  • Łódź akademicka w biografiach (współfinansowanie Rektor UŁ, Stowarzyszenie Topografie, 2011–2015)
  • Migracje modernizmu: nowoczesność i uchodźcy (2011-2014)