Katedra Metod i Technik Badań Społecznych

Skład osobowy

Dane kontaktowe

adres: ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43, 90-214 Łódź
telefon: +48 42 635 5256
telefon: +48 42 635 5524
e-mail: kmitbs@uni.lodz.pl
informacje dodatkowe: USOSWeb

O Katedrze

Katedra Metod i Technik Badań Społecznych kierowana przez prof. Jana Lutyńskiego powstała w roku 1961. Powołana pierwotnie jako Katedra Socjografii, w roku 1970 wskutek reform szkolnictwa wyższego, została przekształcona w Zakład Metod i Technik Badań Społecznych. W jego ramach, pod kierownictwem profesora Lutyńskiego i przy współpracy prof. Zygmunta Gostkowskiego (kolejnego kierownika Katedry) wykształciła się łódzka szkoła metodologiczna, podejmująca problematykę rzetelności badań w socjologii. Prace badaczy z kręgu tej szkoły, publikowane w ramach cyklu wydawniczego „Analizy i próby technik badawczych w socjologii” wciąż inspirują kolejne pokolenia socjologów zainteresowanych problematyką rzetelności i weryfikacji w kontekście metodologii badań społecznych.

Aktualnie kierownikiem Katedry jest dr hab. Aneta Krzewińska, prof. UŁ, zaś obszary zainteresowań teoretyczno-badawczych pracowników Katedry obejmują przede wszystkim metodologię badań sondażowych (PAPI, CATI, CAWI), metodologię FGI, metodologię badań nad światami społecznymi, badania partycypacji obywatelskiej, badania nad mediami, etykę badań społecznych. W ramach współpracy w Katedrze podejmowane były również badania na rzecz praktyki społecznej.

Z inicjatywy Katedry Metod i Technik Badań Społecznych Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny podpisał umowę z firmą Cadas Software, w ramach której jest realizowany projekt pt. Laboratorium CADAS umożliwiający studentom naukę obsługi PLATFORMY CADAS oraz jej wykorzystanie do realizacji badań prowadzonych na potrzeby zespołowych projektów badawczych, prac licencjackich, magisterskich i doktorskich. Pracownicy Katedry opiekują się Pracownią Badań Fokusowych mieszczącą się na Wydziale.

Projekty i granty badawcze Katedry

  • Wpływ zabiegów humanizowania procedury badawczej w ankiecie internetowej CAWI na wartość uzyskiwanych danych, UMO-2014/15/B/HS6/01836 (2014-2016), Projekt NCN (OPUS 8)
  • Metody sondażowe w praktyce badań marketingowych. Realizacja zaleceń metodologii surveyowej w komercyjnych projektach badawczych Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – MOBILNOŚĆ PLUS 4; Nr umowy: 1298/MOB/IV/2015/0 (2016-2018)
  • Łódzka pamięć o społeczności żydowskiej w kontekście metodologicznych aspektów badań nad pamięcią zbiorową. Grantw ramach projektu: „Doktoranci – Regionalna Inwestycja w Młodych naukowców społeczno-humanistycznych – Akronim D-RIM SH” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.2.1.
  • Granty dziekańskie:
    • Standaryzacja zachowań ankieterskich w wywiadzie telefonicznym ze wspomaganiem komputerowym (CATI)
    • Patologie funkcjonowania mediów lokalnych/Prasa lokalna w jej otoczeniu społecznym – grupy interesu, kluczowi aktorzy oraz problemy – na przykładzie studiów przypadku tygodników lokalnych w województwie łódzkim

Projekty finansowane ze środków statutowych Katedry:
1. Analizy weryfikacyjne w badaniach kwestionariuszowych. Metody weryfikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Błędy pomiaru w badaniach sondażowych. Komputerowo wspomagane techniki otrzymywania materiałów w badaniach sondażowych.
2. Budżet obywatelski w Łodzi – nie-respondent, nie-wyborca, ale obywatel.
3. Kondycja i przyszłość badań sondażowych.
4. Metodologia badań nad społecznymi światami na przykładzie świata wspinaczki.
5. Metodologia zogniskowanego wywiadu grupowego (FGI). Metodologiczne i etyczne problemy badania ludzi starych. Zastosowanie IDI i FGI do badania osób starych.
6. Metodologiczna analiza badań partycypacji obywatelskiej oraz demokracji deliberacyjnej.
7. Praktyka nauczania metod badań survey’owych na kierunkach socjologicznych.
8. Prasa lokalna w jej otoczeniu społecznym – grupy interesu, kluczowi aktorzy, problemy funkcjonowania – na przykładzie studiów przypadku tygodników lokalnych w województwie łódzkim.
9. Strategie metodologiczno-badawcze realizowane w socjologicznych rozprawach doktorskich w latach 1993-2013.