Studia podyplomowe

W Instytucie Socjologii prowadzone są następujące kursy podyplomowe:

 • roczne podyplomowe studia Asystent Rodziny – organizowane przez Katedrę Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej.
  • Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych na poziomie co najmniej I stopnia oraz pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, którzy zamierzają podjąć pracę w charakterze asystenta rodziny. Celem studiów podyplomowych Asystent rodziny jest przygotowanie do pełnienia roli zawodowej asystenta rodziny, poszerzenie wiedzy oraz doskonalenie praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych w tym zakresie. Program studiów podyplomowych gwarantuje zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych w zakresie udzielania pomocy rodzinom wieloproblemowym przez osoby podejmujące pracę asystenta rodziny zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 • roczne podyplomowe studia Coaching i mentoring organizacyjny – organizowane przez Katedrę Socjologii Organizacji i Zarządzania
  • Adresatami są absolwenci studiów licencjackich i magisterskich wszystkich kierunków, zainteresowani praktyką coachingu i mentoringu organizacyjnego, biznesowego. Studia w sposób unikalny łączą rozległą wiedzę naukową z wypracowanymi narzędziami praktyki. W ramach kształcenia rozwijane są zarówno indywidulane kompetencje uczestników niezbędne do efektywnej pracy w roli coachów i mentorów jak również kompetencje organizacyjne pozwalające na wdrażanie i koordynowanie programów rozwojowych w organizacjach biznesowych. Uczestnicy zostają gruntownie przygotowani do wspierania rozwoju kadr biznesu, szczegółowo poznają specyfikę coachingu i mentoringu, zakres ich zastosowania i możliwości, przechodzą warsztat projektowania narzędzi, prowadzenia sesji, wdrażania projektów rozwojowych.
 • roczne podyplomowe studia Diagnoza dziecka i jego rodziny w perspektywie interdyscyplinarnej – organizowane przez Katedrę Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej.
  • Studia adresowane są do pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej. Celem studiów jest poszerzenie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej. Słuchacze zdobędą wiedzę dotyczącą różnych perspektyw ujmowania rodziny oraz dzieci i młodzieży, problemów występujących w rodzinach, zagrożeń na jakie narażone są dzieci i młodzież, szczególnie z rodzin dysfunkcyjnych, regulacji prawnych dotyczących rodziny i dzieci, prawnych aspektów funkcjonowania rodziny i dziecka, uregulowań dotyczących opieki zastępczej. Słuchacze zostaną także wyposażeni w wiedzę dotyczącą metod i technik diagnozowania społecznego, diagnostyki wychowawczej oraz metodyki projektowej.
 • roczne podyplomowe studia Joga i zarządzanie emocjami w biznesie – organizowane przez Katedrę Socjologii Organizacji i Zarządzania.
  • Studia podyplomowe Joga i zarządzanie emocjami w biznesie adresowane są do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia zainteresowanych praktyką nowoczesnego kierowania ludźmi. Studia ukierunkowane są na kształtowanie kompetencji związanych z miękkim aspektem zarządzania, to jest z kształtowaniem polityki zarządzania kapitałem ludzkim w aspekcie zarządzania emocjami i radzenia sobie ze stresem. Ich celem jest doskonalenie kompetencji u osób pracujących na stanowiskach kierowniczych i w usługach jak i osób planujących awans zawodowy i objęcie stanowiska związanego z kierowaniem zespołem. Nacisk położony jest na trzy obszary tematyczne kluczowe dla budowania całościowej postawy nowoczesnego pracownika/kierownika: zarządzanie emocjami, kierowanie emocjami u innych, zarządzanie emocjami na poziomie organizacji.
 • roczne podyplomowe studia Metody wspierania relacji międzyludzkich – coaching życiowy http://www.life-coaching.edu.pl/rekrutacja.html – organizowane przez Katedrę Socjologii Organizacji i Zarządzania.

  • Studia adresowane są do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia zainteresowanych rozwojem kompetencji społecznych związanych z obszarem coachingu życiowego zarówno we własnym życiu, jak i w swojej praktyce zawodowej. Studia ukierunkowane są zarówno na kształcenie wykwalifikowanych specjalistów w zakresie wspierania rozwoju kompetencji społecznych jak i na doskonalenie umiejętności interpersonalnych u osób nastawionych na własny rozwój osobisty. Głównym celem kształcenia jest przekazanie profesjonalnej wiedzy i umiejętności z zakresu coachingu życiowego opierającej się na mechanizmach i rozwiązaniach socjologicznych i psycho-społecznych. Studia mają także na celu propagowanie idei life coachingu w Polsce w zgodzie z międzynarodowymi standardami przyjętymi dla tej specjalizacji.
 • roczne podyplomowe studia Public relations – organizowane przez Katedrę Socjologii Organizacji i Zarządzania.
  • Słuchaczami studiów mogą być absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych i licencjackich. Celem studiów jest uzupełnienie wykształcenia osób chcących rozszerzyć swoje umiejętności związane z pracą w zakresie public relations bądź osób, które takie działania chcą rozpocząć. Wiedza oferowana w ramach studiów odnosi się do praktycznych sytuacji i wymagań występujących w roli menedżera public relations oraz innych menedżerów, w których pracy niezbędne są umiejętności stosowania różnych instrumentów komunikowania i public.
 • roczne podyplomowe studia Resocjalizacja w warunkach izolacyjnych – organizowane przez Katedrę Socjologii Wsi i Miasta.
  • Studia przeznaczone są dla absolwentów kierunków społecznych, prawnych, i humanistycznych studiów wyższych na poziomie co najmniej I stopnia, planujących podjąć pracę w instytucjach resocjalizacyjnych, w warunkach izolacji, bądź pracujących w tego typu instytucjach. Celem studiów jest dostarczenie wiedzy z zakresu resocjalizacji, prawa, socjologii, psychologii i innych dyscyplin w zakresie potrzebnym do pracy zawodowej, wykonywanej na rzecz osadzonych w zakładach karnych, ośrodkach resocjalizacyjnych, domach poprawczych. Z uwagi na specyfikę potrzeb i sposobów pracy, absolwent studiów będzie miał okazję zetknąć się z przedmiotami ukierunkowanymi na uświadomienie mu owej specyfiki oraz przedmiotami dostarczającymi wiedzy i umiejętności, jak najlepiej uwzględniających ową specyfikę w swej codziennej pracy.
 • roczne podyplomowe studia Skuteczny kierownik sektora publicznego – organizowane przez Katedrę Socjologii Organizacji i Zarządzania.
  • Studia adresowane są do kadry kierowniczej sektora publicznego, zainteresowanej rozwojem swoich szeroko rozumianych kompetencji zawodowych związanych ze specyfiką pracy wykonywanej w tychże organizacjach, będącej absolwentami studiów pierwszego lub drugiego stopnia a także dedykowane są osobom, które pretendują do stanowisk kierowniczych. Studia ukierunkowane są na doskonalenie umiejętności zawodowych kadry kierowniczej zatrudnionej w organizacjach sektora publicznego (przede wszystkim poprzez aktywny udział słuchaczy w zajęciach konwersatoryjnych/warsztatowych). Zajęcia obejmują szerokie spektrum zagadnień praktycznych. Pozyskana wiedza praktyczna pozwoli na podwyższenie kompetencji zawodowych, umożliwiających efektywną pracę na różnego rodzaju stanowiskach kierowniczych w sektorze publicznym, a tym samym umiejętność kształtowania własnego rozwoju zawodowego.
 • roczne podyplomowe studia Socjologia stosowana w zarządzaniu zasobami ludzkimi – organizowane przez Katedrę Socjologii Organizacji i Zarządzania.
  • Słuchaczami studiów mogą być absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych i licencjackich. Wskazane jest doświadczenie zawodowe. Głównym celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz przećwiczenie wiedzy szczegółowej w trakcie ćwiczeń. Zajęcia obejmują w sumie ponad 200 godzin dydaktycznych rozłożonych na dwa semestry. Program zajęć koncentruje się na zagadnieniach związanych z tzw. „miękkim” zarządzaniem zasobami ludzkimi. Słuchacze zapoznają się z głównymi funkcjami wydziałów zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach oraz głównymi technikami zarządzania zasobami ludzkimi.
 • roczne podyplomowe studia Uważność w edukacji. Rozwijanie kompetencji społecznych opartych na uważności u młodzieży i dzieci – organizowane przez Katedrę Socjologii Organizacji i Zarządzania.
  • Studia adresowane są do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia zainteresowanych rozwojem uważności (mindfulness) zarówno we własnym życiu, jak i w swojej praktyce zawodowej. Podstawowym założeniem studium jest tworzenie kompetencji związanych z rozwijaniem osobistej uważności i koncentracji, a także redukcją stresu i budowaniem więzi społecznych opartych na empatii u dzieci, młodzieży i dorosłych – w trakcie procesów edukacyjnych. Mindfulness jest niezwykle skutecznym narzędziem pozwalającym na redukcję stresu, poprawę koncentracji, rozwijanie osobistej uważności i poczucia godności. Jest zbiorem praktyk opracowanych i przebadanych naukowo przez amerykańskiego profesora Jona Kabat Zinn’a. Jest również treningiem uwagi przybierającym formę świeckiej praktyki medytacji – jako ćwiczenia kontemplacji.
 • roczne podyplomowe studia Zarządzanie przez uważność – organizowane przez Katedrę Socjologii Organizacji i Zarządzania.
  • Studia podyplomowe adresowane są do managerów każdego szczebla zarządzania, liderów zespołów, specjalistów i koordynatorów, konsultantów, trenerów zarządzania, właścicieli firm czy działalności jednoosobowych, coachów i mentorów, absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia zainteresowanych rozwojem kompetencji związanych z obszarem uważności zarówno we własnym życiu, jak i w swojej praktyce zawodowej. Ideą powstania studiów jest szerzenie wiedzy i rozwój umiejętności zarządzania ludźmi i organizacjami poprzez rozwój samoświadomości i uważności – swojej, współpracowników oraz partnerów biznesowych. Poszukujemy drogi do nowego sposobu postrzegania, nowej wizji życia i zarządzania. Jeśli mamy sprostać różnego rodzaju wyzwaniom, jakie stawia przed nami dzisiejszy świat i zmieniająca się, pędząca rzeczywistość, będziemy potrzebowali nowego typu organizacji, czyli form bardziej zorientowanych na zapewnienie poczucia sensu, możliwości rozwoju swojej tożsamości, działania zgodnie z wartościami.

Szczegółowe informacje na temat powyższych kursów podyplomowych – w tym dotyczące opłat, terminów rekrutacji, programów studiów – znajdują się na stronie Internetowej Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego.