Oferta praktyk i współpraca z pracodawcami

Praktyki zawodowe są istotnym elementem studiów i cenną formą zdobywania nowej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Obowiązek ich realizacji ma każdy uczestnik studiów I stopnia oraz studenci studiów II stopnia na kierunku Praca socjalna. Praktyki trwają minimum 4 tygodnie z wyjątkiem kierunku Praca socjalna, gdzie okres ten wynosi 8 tygodni.

Praktyki odbywają się w następujących terminach:

studenci studiów stacjonarnych I stopnia – po czwartym semestrze w okresie wakacyjnym,

studenci studiów niestacjonarnych I stopnia – po czwartym semestrze w okresie wakacyjnym i/lub w trakcie trwania semestru piątego pod warunkiem, że nie będą one kolidowały z zajęciami w ramach studiów,

studenci kierunku Praca socjalna – po drugim i/lub czwartym semestrze: studenci studiów stacjonarnych – w okresie wakacyjnym; studenci studiów niestacjonarnych – w okresie wakacyjnym i/lub w trakcie trwania semestrów: trzeciego, czwartego i piątego pod warunkiem, że nie będą one kolidowały z zajęciami w ramach studiów.

Studenci odbywają praktyki/staże zawodowe ciągłe na podstawie:

 • porozumienia zawartego przez Uniwersytet Łódzki z jednostką przyjmującą studenta oraz fakultatywnie, na prośbę praktykodawcy, skierowania z UŁ,
 • umowy o pracę lub umowy zawartej między studentem a jednostką przyjmującą na odbywanie praktyki/ stażu na okres jej trwania lub
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Praktyki/staże zawodowe realizowane są zgodnie z określonym programem praktyk/staży zawodowych, właściwym dla każdego kierunku studiów prowadzonych w Instytucie. Nadzór nad praktykami zawodowymi sprawują opiekunowie kierunkowi zawodowych praktyk studenckich.

Dla kierunków: analityka społeczna, praca socjalna, socjologia funkcję tę sprawuje dr Agnieszka Kretek-Kamińska, z którą można skontaktować się pod adresem mailowym: agnieszka.kaminska@uni.lodz.pl

Studenci Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego mogą odbywać praktyki w dowolnej instytucji o charakterze akademickim, publicznym lub społecznym oraz w dowolnym podmiocie gospodarczym, w którym możliwe jest rozwijanie wiedzy, umiejętności i kompetencji oraz zdobywanie doświadczeń przygotowujących do zawodów związanych ze studiowanym kierunkiem (profil praktyki/stażu musi być zgodny z profilem kierunku studiów).

Wśród instytucji, w których regularnie realizują praktyki i staże zawodowe studenci kierunków społecznych, znajdują się m.in.

 • Caritas Archidiecezji Łódzkiej
 • Filharmonia Łódzka
 • Fundacja „Dom w Łodzi”
 • Fundacja „Gajusz”
 • Fundacja „Krwinka”
 • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
 • Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości,
 • Łódzki Dom Kultury
 • Łódzkie Towarzystwo Naukowe,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi oraz liczne Ośrodki Pomocy Społecznej usytuowane na obszarze województwa łódzkiego
 • Muzeum Sztuki w Łodzi
 • Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego
 • The Time Stamp Foundation
 • Urząd Miasta Łodzi

Studenci kierunków społecznych mogą również korzystać ze wszystkich ofert praktyk i staży zamieszczanych na stronie Wydziału i na bieżąco aktualizowanych przez zespół Centrum Szkoleń i Praktyk zawodowych:

http://www.eksoc.uni.lodz.pl/strefa-studenta/brinne/oferty-pracy-i-stazy-dla-studentow-eksocu/#nav

oraz samodzielnie proponować miejsca praktyk, w których chcieliby rozpoczynać swoją karierę zawodową. Co roku zawierane są umowy w nowych instytucjach zarówno na pojedyncze praktyki i staże, jak i związane z regularną współpraca w tym zakresie.