Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej

www.instytutsocjologii.uni.lodz.pl

Uniwersytet Łódzki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Instytutu Socjologii UŁ.

 

Data publikacji strony internetowej: 2017-04-19.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-04-19.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Główne niezgodności i wyłączenia:

  • Brak pełnego menu na stronie, dostęp alternatywny zapewnia „ścieżka okruszków” oraz mapa strony.
  • Brak hierarchii nagłówków oraz skip linków.
  • Drobne błędy z nadmiarowym (redundantnym) odczytywaniem linków. Tworzy to efekt jąkania.
  • Zbyt niski kontrast niektórych elementów, w tym także fokusu wybranych elementów.
  • Brak tytułów podstron, w całym serwisie występuje tylko jeden tytuł.

 

Strona Instytutu Socjologii powstała przed wejściem w życie wyżej wspomnianej ustawy, a zastosowana technologia nie daje możliwości poprawy jej dostępności. Dodatkowo, serwis ten ma jedynie charakter informacyjny. Obecnie trwają pracę nad stworzeniem nowej strony Instytutu.

 

Data sporządzenia Deklaracji

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-11.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

 

Informacja na temat utworzonych na stronie internetowej skrótów klawiszowych

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z nami telefonicznie lub mailowo.

 

Kontakt do jednostki odpowiedzialnej za prowadzenie strony

Sekretariat Instytutu Socjologii UŁ

ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43 pok. A-218

90-214 Łódź

Kontakt telefoniczny: (042) 635 52 52

E-mail: inssoc@uni.lodz.pl

 

Osoba odpowiedzialna za realizację spraw w zakresie dostępności cyfrowej

Instytut Socjologii

Kontakt telefoniczny: (042) 635 52 52

E-mail: inssoc@uni.lodz.pl

 

Kontakt w sprawie uzyskania wsparcia organizacyjnego lub edukacyjnego

Akademickie Centrum Wsparcia Uniwersytetu Łódzkiego

Kontakt telefoniczny: (042) 665 51 65

E-mail: acw@uni.lodz.pl

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Informacje o sposobie kontaktu z Rzecznikiem Praw Obywatelskich dostępne są na dedykowanej stronie internetowej – www.rpo.gov.pl/content/kontakt

 

Dostępność architektoniczna

Instytut Socjologii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki

ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43

90-214 Łódź

Budynek Instytutu Socjologii jest dostępny architektonicznie dla osób z niepełnosprawnościami. Na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym funkcjonują 2 dźwigi zewnętrzne, 11 dźwigów wewnętrznych i platform przyschodowych, 3 podjazdy zewnętrzne oraz 2 podjazdy wewnętrzne. Na Wydziale są 4 toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz 3 wydzielone pokoje dla osób z niepełnosprawnościami. W ramach parkingu wyznaczono 4 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

W przypadku potrzeby skorzystania z tłumacza języka migowego należy informację taką zgłosić do Akademickiego Centrum Wsparcia UŁ z minimum tygodniowym wyprzedzeniem.

Na teren budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.